HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร •


วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๗,๕,๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๘ รูป
๑.สามเณรพานิช ราชวังเมือง ป.ธ.๗
๒.สามเณรศิวกร อสิพงษ์ ป.ธ.๗
๓.พระมหาศรชัย รติโก ป.ธ.๕
๔.พระมหาโยธิน ฐิตธีโร ป.ธ.๕
๕.พระมหาวิศรุต ฐิตเมโธ ป.ธ.๔
๖.พระมหาปุณณ์ ปุณฺณธีโร ป.ธ.๔
๗.สามเณรจิรโชติ ไตรหล่อย ป.ธ.๔
๘.สามเณรธนพล ทินรัตน์ ป.ธ.๔
โดยมี พระเทพวชิรโมลี ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙, พธ.ม. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ร่วมดำเนินงานจัดพิธี
ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งคณะครูแผนกบาลี แผนกธรรม และนักเรียนในพระอารามร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ • มอบธัมโมวาทการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตวัดพระเชตุพน

วันนี้ (๑๗ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ อุบาสิกา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ วัดพระเชตุพน กรุงปารีส จำนวน ๕ รูป วัดไทยลอสแองเจอลิส จำนวน ๓ รูป จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตามอบธัมโมวาทการปฏิบัติหน้าที่ มอบผ้าไตร ย่าม และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ทั้ง ๘ รูป โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง, พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ พร้อมพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต คณะครูอาสา ร่วมพิธี ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •

 __________________________________________
๑. บวชให้รีบสึก (ศึกษา) แต่งให้รีบเลิก (เลิกละอบายมุข)
๒. บวชพระ ๓ น้ำ : น้ำโคลน น้ำเปล่า น้ำหอม
๓. ชาย ๓ โบสถ์ : ไม่ใช่บวชสามครั้ง
๔. เบญจเพส : ปรับวัยตั้งใจสร้างชีวิต
๕. การอธิษฐาน ไม่ใช่การอ้อนวอนขอพร
๖. สติเป็นกำลังภายใน ปัญญากำลังภายนอก
๗. วันดี ดวงดี ฤกษ์ดี เพราะประพฤติดี
๘. มีบุญ สบายใจ มีกุศล ไม่หลงทาง
๙. อยู่ให้เป็น รักษาใจให้เย็น
๑๐. สมณภาวะ สมณธรรม สมณคุณ
______________________________________
บันทึกการสนทนาเรียนวิชาธรรมะ ชั้นนวกภูมิ ครั้งที่ ๑
พระนวกภูมิ พรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ ศาลาพงศา ชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 23/08/2566

• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ วัดพระเชตุพน •


วันนี้ (๑๖ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และฟังพระปาติโมกข์ (อุโบสถกรรม) โดยมี พระมหานรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๗, พธ.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นองค์สาธยายพระปาติโมกข์ สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• วันธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) วัดพระเชตุพน •วันนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระครูอาคมสุนทร นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ
ในการนี้ มอบหมายให้ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
โดยภาคบ่าย พระครูธรรมธรณกฤศ สุจิณฺโณ วัดพระเชตุพน พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• ถวายสัญญาบัตร - พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. "


วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. (ประยูร นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต., พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ, รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง, ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี
พร้อมกันนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เมตตาแจกข้าวปันสุข โดยเมตตาของพระเมธีวัชรประชาทร ดร. (หลวงพ่อแดง เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง) ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำส่งต่อแก่ผู้เปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ เยาวชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัน ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 15/08/2566

• "บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา" เฉลิมพระเกียรติ •

• "บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา" เฉลิมพระเกียรติ •
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ (๑๕ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ในกิจกรรมแถลงข่าวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ "บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา" เฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ นายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/08/2566

• ประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน •


ค่ำวานนี้ (๑๓ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานการประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน เพื่อรับฟัง ติดตามหารือแนวทางส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนแผนกธรรมและแผนกบาลี พร้อมทั้งปรารภแนวทางการพัฒนาศาสนกิจด้านศาสนศึกษา การสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
โดยมีพระเถรานุเถระ อาทิ พระเทพวชิรโมลี, พระญาณวชิรวงศ์, พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสอน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/08/2566

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระเชตุพน


วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพน เมตตาเป็นกล่าวสัมโมทนียกถาถวายพระพรชัยมงคล และปนำพระเถรานุเถระ พระวิปัสสนาจารย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในการนี้ พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน เมตตาบรรยายธรรมอนุโมทนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรม พระสุธีวชิรปฏิภาณ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน, พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙, น.บ. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน พร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์ ร่วมอำนวยการประสานเกื้อกูลกุศลจริยา กุศลศรัทธาของสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12/08/2566

• พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ วัดพระเชตุพน •

ค่ำวันนี้ (๑๐ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ โดยมีพระเถรานุเถระ อาทิ พระเทพวชิรโมลี, พระเทพวชิรโสภณ, พระญาณวชิรวงศ์, พระสุธีชิรปฏิภาณ, พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน กล่าวถวายรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสอนพระปริยัติธรรม และพระนวกะ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ณ หอประชุม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11/08/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม