HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• วันธรรมสวนะ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘)วัดพระเชตุพน •


วันนี้ ( ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖ พธ.ม. วัดพระเชตุพน พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/07/2566

• พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ •

วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศ "โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ " สนับสนุนทุนพระราชทานโดยโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้วิชาการเทศนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง "พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง" จึงนับว่าเป็นศาสนบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ มีศาสนกิจหลัก คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึก อบรมศีลธรรมให้แก่สาธุชนทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งมีผู้มีสำเร็จการอบรม จำนวน ๗๑ รูป
โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานอำนวยการ พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26/07/2566

• พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ •


วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตามอบให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานในพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ในการนี้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่ เป็นประธานอำนวยการ พระครูวิริยธำรงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานดำเนินการงานหล่อเทียนพรรษา ดร.ไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกร วัดพระเชตุพน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวัดพระเชตุพน และสาธุชน ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี พระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26/07/2566

• พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศพอ.วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน เป็นประธานสงฆ์ และพระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน เพื่อส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์และปฏิบัติธรรมตามวัยอันสมควร พร้อมเกื้อกูลให้วัดเป็นพื้นที่เชิงสร้างสรรค์รวมพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ โรงเรียน)
ในการนี้ พระครูวิริยธำรงค์ ผอ.ศพอ.วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี พร้อมคณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/07/2566

• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ •

 

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ในฐานะประธานมูลนิธิสมเด็จสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน, รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปรารภวันสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๕๑ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
โดยมีพระภิกษุ สามเณร ท่านผู้มีเกียรติ และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/07/2566

ครบ ๕๑ ปี แห่งวันสถาปนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จป๋า ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
น้อมรำลึกในโอกาสครบ ๕๑ ปี แห่งวันสถาปนา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จป๋า ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

#ลำดับพระอิสริยยศ
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ "พระอมรเวที"
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ "พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ "พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ "พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต สุทธิกิจสาทร มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ "สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณะปธานาดิศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี"
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกกลาสุโกศล วิมลคัมภีรญาณ ปุณณสิริภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมสิกขวโรปการ ศีลขันธสมาจารสุทธิปฏิบัติ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ อดุลธรรมวิสารสุนทร บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช"

#สิ้นพระชนม์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖) สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. สิริพระชันษา ๗๗ ปี ๒๕๒ วัน พรรษา ๕๖ ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ๑ ปี ๔ เดือน ๑๘ วัน

วันที่ 23/07/2566

• คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดมหกรรม อ.ป.ต. •

วันนี้ (๒๐ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) พร้อม พระพรหมกวี, พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมวชิรานุวัตร, พระเทพสาครมุนี เมตตาตรวจเยี่ยมการจัดแสดงผลงานดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๙ หน่วย ร่วมพลังบวร ในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) เป็นประธานอำนวยการ พร้อมพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พหุภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23/07/2566

• โรงเรียนจิตรลดา ถวายเทียนพรรษา •

วันนี้ (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ ต้อนรับผู้แทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดา เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การนี้ พระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ มอบหมายให้ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการฝ่ายเผยแผ่ และคณะ นำประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
#วัดโพธิ์ท่านเตียนwatpho #โรงเรียนจิตรลดา #พิธีถวายเทียนพรรษา
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันที่ 21/07/2566

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วานนี้ (๑๙ ก.ค. ๖๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/07/2566

• พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างปลียอดทองคำเจดีย์ • พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วานนี้ (๑๘ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าทองคำสมทบทุนสร้างปลียอดทองคำเจดีย์พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การนี้ พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมพระสงฆ์ รวม ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และผู้มีเกียรติ สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/07/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม