HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดพระเชตุพน และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24/05/2566

พิธีเททองหล่อพระกริ่ง มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า”

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระกริ่ง
มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์
และพิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงฺกรมหาเถร)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันที่ 23/05/2566

• ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น •

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมรัตนาภรณ์, พระราชธรรมวิเทศ, พระราชมหาเจติยาภิบาล, พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตในญี่ปุ่น และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยทั่วโลก นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ เข้าร่วมประชุม โดยมี พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น พร้อมคณะกรรมการสมัชชาฯ และ ดร.กฤษฎา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ถวายความอุปถัมภ์อย่างสัปปายะ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 10/05/2566

• เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ •

 
วานนี้ (๖ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระทักษิณคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำผู้แทนพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร วัดพระเชตุพน เจริญชัยมงคลคาถา ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566

วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วัดพระเชตุพน

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ
ในการนี้ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภาคบ่าย พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และพระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวันฉัตรมงคล

 
วันนี้ (๔ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลเนื่องในมงคลโอกาสวันฉัตรมงคล
อนึ่งอัญเชิญพระพุทธมนต์อันอุดมด้วยมงคลมาสาธยายเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมเทวานุภาพของพระสยามเทวาธิราชเจ้า และขออานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจและบุญกุศลที่พสกนิกรชาวไทยได้บำเพ็ญถวายพระราชกุศลได้โปรดอภิบาลประทานพรแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเพื่อความสุขสวัสดีแด่พสกนิกรชาวไทย ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.แพทย์แผนโบราณ

 
วานนี้ (๒๙ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน หลักสูตรแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรเวชกรรม, เภสัชกรรม, และนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
การนี้ อาราธนาพระเทพวัชราจารย์, พระราชจริยาภรณ์ พร้อมพระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน รวม ๙ รูป เจริญชัยมงคาถา โดยมี นายเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ท่านผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/05/2566

• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •
วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสมาคมองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24/04/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม