HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ ในการนี้ มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖,พธ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ ,วท.บ. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11/08/2566

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ (๖ ส.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน มอบหมายถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมี นายนพดล เฮงเจริญ กรรมการบริหารวัดพระเชตุพน ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน พร้อมข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 07/08/2566

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม •

วันนี้ (๖ ส.ค. ๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วย พระเทพวชิรโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ วัดพระเชตุพน และพระเถรานุเถระคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการวัดพระเชตุพน ร่วมประชุมหารือกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาพระอาราม การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธเทวปฏิมากรและฐานชุกชี การบูรณะปิดทองพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) และบูรณปฏิสังขรณ์ตำหนักวาสุกรี โดยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบนมัสการถวายแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ และเกื้อกูลพุทธบริษัท ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 07/08/2566

• พระธรรมเทศนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพน •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบถวายให้ พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา "อาสาฬหบูชากถา" กัณฑ์ภาคเช้า นำพระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า และอุบาสก อุบาสิกา สมาทานศีลอุโบสถ
พร้อมกันนี้ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา "วัสสิกสาฎกอานิสังสกถา" กัณฑ์ภาคบ่าย อนุโมทนาในพิธีถวายวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) โดยมี พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธาน ซึ่งมีอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญกาลทาน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 07/08/2566

•พิธีสามีจิกรรม : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน พรรษากาล ๒๕๖๖ •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน กราบถวายสักการะกระทำสามีจิกรรม เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระองค์ที่ ๗, เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ กับทั้งพระรูปและอัฐิ อดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ซึ่งประดิษฐานตามปูชนียสถานในพระอาราม
การนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ถวายสักการะทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และกระทำสามีจิกรรมต่อพระมหาเถระภายในพระอาราม ตามธรรมเนียมจารีตอันงามของคณะสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ 07/08/2566

•ทำวัตรเช้ามืดเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม•

วันนี้ (๓ ส.ค. ๖๖) เวลา ๐๕.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ พระนวกภูมิ และสามเณรในพระอาราม ทำวัตรเช้ามืด เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่พระอาราม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรตลอดพรรษากาล ณ ตำหนักวาสุกรี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๗ คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 07/08/2566

• พิธีตักบาตรดอกไม้เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพน •วันนี้ (๒ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานนำ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายดอกไม้ ในพิธีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อถวายให้พระภิกษุสามเณรนำไปสักการะพระพุทธรูปในวิหารทิศและพระพุทธรูปสำคัญในพระอาราม โดยมี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/08/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม