HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• โครงการเยาวชนสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ •


เยี่ยมชมพระอารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันนี้ (๓ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา โครงการเยาวชนสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ๒๕๖๖ โดยมีพระเทพวัชราจารย์, พระราชรัตนสุนทร, พระวิเทศพรหมคุณ พร้อมพระเถรานุเถระ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจอลิส และสาธุชน เยาวชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• พระปาติโมกข์ : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •วันนี้ (๒ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และทำอุโบสถกรรม (พระปาติโมกข์) สาธยายโดย พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี ป.ธ.๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดพระเชตุพน สอบทาน โดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) วัดพระเชตุพน •วันนี้ ( ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •

• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •
การพัทธสีมาพิธี วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

วันนี้ (๑ ก.ค. ๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ พร้อมพระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ และพระธรรมโพธิวงศ์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุม และประกอบการพัทธสีมาพิธี ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วันที่ 03/07/2566

• โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ ตึกสุขุมาลธัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30/06/2566

• พิธีทำบุญ ๙๑ ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๙๑ ปี โดยอาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายไทยธรรม ปิ่นโตภัตตาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 30/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม