HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒ ธ.ค. ๒๕๖๖๖
     เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล พิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถวายรายงาน
     ซึ่งในปีนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวชิรโมลี เจ้าคณะใต้,ประธานฝ่ายศาสนศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
    การนี้ พระเถรานุเถระ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/12/2566

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ
__ในโอกาสที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ มีมติแต่งตั้งให้
__๑.พระราชจริยาภณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)
ประธานฝ่ายปกครอง,เจ้าคณะเหนือ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเตุพนวิมลมังคลาราม
__ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
__๒.พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. (นงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, Ph.D.)
หัวหน้าสงฆ์วัดพระเชตุพน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
__๓.พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.)
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปกครองวัดพระเชตุพน
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร
__ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
__ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ 02/12/2566

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง โท-เอก ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบมหมายให้ พระทักษิณคณิสสร พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค และพระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ไปตรวจเยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนสนามสอบ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบ จำนวน ๗๑ รูป แบ่งออกเป็น นักธรรมชั้นโท จำนวน ๓๖ รูป นักธรรมชั้นเอก ๓๕ รูป

วันที่ 02/12/2566

เจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนไทยประกอบด้วย พระสมณานัมธีราจารย์ เกวิ้กซัน (เดชาธร กิจเสมอ) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ มีนางเจิน ถิ มิง งา รองประธานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และคณะพร้อมด้วย นาย มาย วัน หยุง รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะถวายการต้อนรับและกล่าวหารือปรารภความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์และศึกษาดูงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อในมิติพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 02/12/2566

• ถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๖) พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เมตตาบรรยายถวายความรู้วิชาศาสนพิธึและเสขิยวัตรแก่พระนวกภูมิ ในการจัดการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระนวกภูมิรับการถวายความรู้ โดยพระราชาคณะวัดพระเชตุพน ประกอบด้วย พระเทพวชิรโมลี ถวายความรู้วิชาศาสนพิธี พระเทพวชิรโสภณ ถวายความรู้วิชาพุทธประวัติ พระมงคลวชิรากร ถวายความรู้วิชาวินัย พระญาณวชิรวงศ์ ถวายความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม และพระสุธีวชิรปฏิภาณ ถวายความรู้วิชาธรรมะและคิหิปฏิบัติ ตลอดกาลพรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลาพงศา ชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานในการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณกมหาเถร) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร เนื่องในโอกาส ๑๒๖ ปี ชาตกาบ และครบวันมรณภาพ ปีที่ ๓๙ โดยอาราธนา พระธรรมวชิรนายก เจ้าคณะภาค ๘ วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน และอาราธนาพระภิกษุสามเณร ฉันภัตตาหารเพล
อนึ่ง พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานี เป็นพระอาจารย์ในพระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รูปที่ ๑๔ โดยมี พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตพน, เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม เป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมบำเพ็ญกุศล ณ คณะใต้ ต.๓๔ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• ธรรมสมโภช สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน ปีที่ ๗ •


วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานพิธีทำบุญธรรมสมโภชและทอดผ้าป่าสมทบทุนการเผยแผ่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน ปีที่ ๗
ในการนี้ อาราธนา พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา "อัปปมาทธรรมกถา" เป็นธรรมสมโภช และอาราธนาพระราชาคณะวัดพระเชตุพน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระวิปัสสนาจารย์ พระภิกษุ สามเณร
โดยมี พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี, พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙, น.บ. หัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์ ร่วมอำนวยการประสานเกื้อกูลกุศลจริยาของทานบดี สาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• พิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร •


วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๗,๕,๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๘ รูป
๑.สามเณรพานิช ราชวังเมือง ป.ธ.๗
๒.สามเณรศิวกร อสิพงษ์ ป.ธ.๗
๓.พระมหาศรชัย รติโก ป.ธ.๕
๔.พระมหาโยธิน ฐิตธีโร ป.ธ.๕
๕.พระมหาวิศรุต ฐิตเมโธ ป.ธ.๔
๖.พระมหาปุณณ์ ปุณฺณธีโร ป.ธ.๔
๗.สามเณรจิรโชติ ไตรหล่อย ป.ธ.๔
๘.สามเณรธนพล ทินรัตน์ ป.ธ.๔
โดยมี พระเทพวชิรโมลี ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙, พธ.ม. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ร่วมดำเนินงานจัดพิธี
ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งคณะครูแผนกบาลี แผนกธรรม และนักเรียนในพระอารามร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ • มอบธัมโมวาทการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตวัดพระเชตุพน

วันนี้ (๑๗ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ อุบาสิกา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ วัดพระเชตุพน กรุงปารีส จำนวน ๕ รูป วัดไทยลอสแองเจอลิส จำนวน ๓ รูป จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตามอบธัมโมวาทการปฏิบัติหน้าที่ มอบผ้าไตร ย่าม และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ทั้ง ๘ รูป โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง, พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ พร้อมพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต คณะครูอาสา ร่วมพิธี ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม