HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• ถวายพานพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพน •


ขออนุโมทนาคุณรณกฤต - คุณณภษร พจมานพรชัย และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร มีกุศลเจตนาถวายพานพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ และตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพน พร้อมถวายผ้าไตรจีวร สังฆทาน และภัตตาหารโดยมีกุศลศรัทธาถวายพานพุ่มเทียนอันปราณีต และประสานจัดขนาดผ้าไตร ความสูง ความกว้าง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ครองจีวรที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ คุณภาพดี เนื้อผ้าปราณีต และจัดชุดสังฆทานด้วยตนเอง จัดไทยธรรมที่เหมาะแก่สมณวิสัย พระภิกษุสามเณรจำเป็นต้องใช้ นับว่าเป็นกุศลเจตนาอันประกอบไปด้วยปัญญา สาธุในเวยยาวัจจมัย บุญที่ขวนขวายในการอันประโยชน์ของทุกท่าน โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ขอสรรพมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านและครอบครัวพจมานพรชัยตลอดไป เอวํ โหตุ

วันที่ 03/08/2566

• กระทรวงวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระเชตุพน •


วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01/08/2566

• กสทช. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ •เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียง) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยอาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพน จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กสทช. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01/08/2566

• พิธีต้อนรับสัญญาบัตร - พัดยศ พระเทพวชิรโสภณ •

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.) เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวชิรโสภณ สุวิมลศาสนกิจ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ โดยอาราธนา พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน พร้อมข้าราชการ สาธุชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01/08/2566

• พิธีต้อนรับสัญญาบัตร - พัดยศ พระเทพวชิรโสภณ •

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙, อ.ม.) เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวชิรโสภณ สุวิมลศาสนกิจ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ โดยอาราธนา พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน พร้อมข้าราชการ สาธุชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01/08/2566

• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

วันนี้ (๒๘ ก.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้ พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวชิรโสภณ เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
การนี้ อาราธนาพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร วัดพระเชตุพน สดัปกรณ์ อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ ตำหนักวาสุกรี คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/07/2566

• ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพน •


วันนี้ (๒๘ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประชาชน สัมคม ประเทศชาติ โดยมี พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/07/2566

• สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ถวายเทียนพรรษา •


วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน มอบถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าวัสสิกสาฏก เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/07/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม