HOME / News / • พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ •

• พิธีปัจฉิมนิเทศพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ •


วันที่ 26/07/2566


วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศ "โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ " สนับสนุนทุนพระราชทานโดยโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้วิชาการเทศนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง "พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง" จึงนับว่าเป็นศาสนบุคคลที่สำคัญของคณะสงฆ์ มีศาสนกิจหลัก คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมกถึก อบรมศีลธรรมให้แก่สาธุชนทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งมีผู้มีสำเร็จการอบรม จำนวน ๗๑ รูป
โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานอำนวยการ พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม