HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


วันครู

เห็นศิษย์ดี มีเชาวน์ มิเขลาขลาด
เฉลียวฉลาด ปรากฎ เกียรติสดใส
ครูมิคิด  ริษยา  อิจฉาใคร
กลับปลื้มใจ ในศิษย์ จิตอารี.

กลอนวันครูโดย
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 นอกจากนี้การประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 ได้ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู และมีการจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร

ทั้งยังมีครูบางกลุ่มเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ และประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้มี วันครู ขึ้น ถือเป็นธรรมเนียมและประเพณีสืบต่อกันมาวันที่ 16/01/2565

เจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส)

วันนี้ ( ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา เจ้าคณะใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การนี้อาราธนาเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมสมเด็จพระราชาคณะ พระสงฆ์สมณศักดิ์ อาทิ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี สมเด็จมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สวดเจริญพระพุทธมนต์และรับสังฆทานโดยมี พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ ร่วมพิธี
.
ณ กุฏิ ต.๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565

พิธีมอบตราตั้งคณะผู้บริหารและคณะทำงานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาเป็นประธานในพิธีพิธีมอบตราตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย ๖ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนศึกษา
ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ฝ่ายเผยแผ่ ฝ่ายสาธารณูปการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
เจ้าคณะ ๓ คณะ คือ เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้
รองเจ้าคณะ ผู้ช่วยเจ้าคณะ เลขานุการเจ้าอาวาส หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาส
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เลขานุการเจ้าคณะ รองเลขานุการเจ้าคณะ
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สนองในพระราชศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ เกื้อกูลชุมชน สังคม ประเทศชาติ
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565

พิธีต้อนรับพระบัญชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

 
วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมจำนวน ๙ รูป
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. พระมงคลวชิรากร (สมบัติ)
๒. พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม)
๓. พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
๔. พระมหาศิริวัฒก์ โพธิญาโณ ป.ธ.๖
๕. พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. พระมหาสิน เอกคฺคจิตโต ป.ธ.๙
๗. พระครูวิจิตรโฆษา (สมัคร)
๘. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗
๙. พระครูปลัดเอกลักษณ์ กตปุญฺโญ
การนี้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน สดับปกรณ์ และเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน อ่านพระบัญชา พร้อมข้าราชการ สาธุชน ร่วมถวายมุทิตา
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

น้อมถวายความอาลัย

พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ

เมื่อเวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สิริอายุ ๘๑ ปี ๘ เดือน ๗ วัน  ๖๑ พรรษา
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มายังศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม  วัดพระเชตุพน (ด้านถนนเชตุพน)

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสามเณรถวายสักการะ

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์สรงน้ำศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ -พระสงฆ์ ๑๐ รูป บังสุกุลปากโกศ

เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ... กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ๑๐๐ วันวันที่ 07/03/2564


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม