HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ศาสนสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์

 
วันนี้ (๑๔ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับถวายสักการะและปฏิสันถารต้อนรับ พระราชธรรมานุสิฐ Most Venerable Dr.Fazhao เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาถวายสักการะ และเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะกัลยาณมิตร และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะ ร่วมปฏิสันถารและรับรอง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ 15/03/2566

ประชุมคณะทำงานบรรพชาสามเณร วัดพระเชตุพน

 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาให้ ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

การนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชราจารย์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
ร่วมกับหัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกสาธารณกุศล
หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค และคณะ

ร่วมดำเนินการประชุมหารือแนวทางรูปแบบ
การจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๓๑
๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕, ๐๘๕ ๑๒๐ ๐๑๓๑

วันที่ 13/03/2566

พิธีสมโภชหอพระกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เมตตาอนุโมทนาในการที่กระทรวงศึกษาธิการ

จัดพิธีสมโภชหอพระประจำกระทรวงศึกษาธิการ
และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐอนุสรณ์
ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีสมโภช และทำบุญตักบาตร

การนี้ อาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพน
จำนวน ๑๐ รูป และพระมหาเถราจารย์ พระเถรานุเถระ
จากพระอาราม และวัดต่างๆ รวมจำนวน ๑๐๘ รูป
เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์
และรับบิณฑบาต ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12/03/2566

พระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ " มาฆปุณณมีกถา"

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะสภานายก สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน ร่วมกับสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ (ปุจฉา - วิสัชนา) เพื่อสืบสานงานเผยแผ่สภาพระธรรมกถึก ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาดำริก่อตั้งไว้สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย
โดยอาราธนา พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม และพระปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร แสดงพระธรรมเทศนา โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม สาธุชน ร่วมฟังพระธรรมเทศนา จำนวนมาก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (วันมาฆบูชา) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 08/03/2566

พิธีทำบุญครบวันมรณภาพ ปีที่ ๒ พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รูปที่ ๑๕

วันนี้ (๗ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธีทำบุญครบวันมรณภาพ ปีที่ ๒ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปที่ ๑๕ , อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ โดยอาราธนาพระราชาคณะ สวดพระพุทธมนต์ พระเถรานุเถระ สวดพระมาติกา พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม รับทักษิณานุปทาน และมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีพระราชเวที, พระอุดรคณารักษ์, พระครูวิริยธำรงค์ และคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมรัตนากร พร้อมคณะอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ ร่วมบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระธรรมรัตนากร ภายในบริเวณเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 08/03/2566

พระปาติโมกข์ : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วัดพระเชตุพน

วันนี้ (๖ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระราชรัตนสุนทร ผจล.วัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และทำอุโบสถกรรม (พระปาติโมกข์) สาธยายโดย พระครูโฆสิตวีรธรรม ผจล.วัดพระเชตุพน สอบทาน โดย พระครูอาคมสุนทร ผจล.วัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
______________________________________
วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho
สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
สนง.กำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ

วันที่ 06/03/2566

กิจกรรมวันมาฆบูชา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันนี้ (๖ มี.ค.๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า และสาธุชนทำวัตรเช้า สมาทานอุโบสถศีล
ในการนี้ มอบหมายให้ พระเดชพระคุณ พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/03/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม