HOME / News / วันครู

วันครู


วันที่ 16/01/2565


เห็นศิษย์ดี มีเชาวน์ มิเขลาขลาด
เฉลียวฉลาด ปรากฎ เกียรติสดใส
ครูมิคิด  ริษยา  อิจฉาใคร
กลับปลื้มใจ ในศิษย์ จิตอารี.

กลอนวันครูโดย
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 นอกจากนี้การประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 ได้ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู และมีการจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร

ทั้งยังมีครูบางกลุ่มเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ และประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้มี วันครู ขึ้น ถือเป็นธรรมเนียมและประเพณีสืบต่อกันมา
"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม