HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล

วันนี้ (๑ มี.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อความสวัสดิมงคลแก่สาธุชน สังคม ประเทศชาติ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในการนี้ พระสงฆ์สมณศักดิ์วัดพระเชตุพน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 04/03/2566

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันนี้ (๑ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตารับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในการที่สภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร สุทธิพันธ์) โดยมี รศ.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีและถวายสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01/03/2566

พระราชทานถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาและศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน มาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ และ บ.ศ.๔ ณ สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับพระราชทานถวายภัตตาหาร ถวายอดิเรก ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์ สามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17/02/2566

สอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระเชตุพน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในการเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นสนามสอบบาลี ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ และบาลีศึกษา (บ.ศ.๔) สำหรับคฤหัสถ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร สาธุชน ผู้เข้าสอบ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17/02/2566

พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ 

เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐  น.

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

พระสุธีวชิรปฏิภาณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นพระธรรมกถึก

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 

พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นพระธรรมกถึก

 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 

พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นพระธรรมกถึก

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นพระธรรมกถึก

วันที่ 14/02/2566

พิธีเททองหล่อเสมาธรรมจักร กระทรวงศึกษาธิการ

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. นายสุทิน แก้วพนา และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. รศ.ดร.ภิญโญสุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) และผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ร่วมพิธีเททองหล่อองค์เสมาธรรมจักร โดยอาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพน รวม ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรขณะประกอบพิธีเททอง โดยจะนำเสมาธรรมจักร์ประดิษฐานในหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ "พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์" เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ 31/01/2566

พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

 
วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร อธิบดีกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานมาถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
+60
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
7676
 
 

วันที่ 26/01/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม