HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ปิดวัดและงดจัดงานกิจกรรมทุกประเภทภายในวัดพระเชตุพน

ประกาศวัดพระเชตุพน
เรื่อง ปิดวัดและงดจัดงานกิจกรรมทุกประเภทภายในวัดพระเชตุพน

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดเชื้ออันตรายซึ่งมีการแพร่ระบาดไปหลายจังหวัด
และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
และตามมติมหาเถรสมาคมในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติที่ ๑๓๗/๒๕๖๓
เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัดพระเชตุพนจึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
๑. ปิดวัด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก ( เว้นแต่ได้รับอนุญาต )
๒. งดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ( เว้นพระสงฆ์ลงทำวัตรและฟังพระปาฏิโมกข์ )
๓. งดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทุกประเภทภายในวัด

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 08/04/2563

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศล แด่ 

พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๐ มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓

________________________

 

*ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ปี

-ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

-ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

-ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

-สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ

-รับจำนวนจำกัด

(ได้ผู้สมัครตามจำนวนแล้ว แจ้งปิดรับสมัคร 14 /02/62)

-ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่ 14/02/2563


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม