HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


60 ปีงานกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วัดโพธิ์ เตรียมจัดงาน ๖๐ ปี “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”
เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคมศกนี้

   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” พุทธศักราช ๒๕๖๒ The 60 th Prince Paramanujitjinoros Day BE 2562 ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นอธิบดีสงฆ์พระองค์ที่ ๒ และรัตนกวี          ของชาติ  โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓  และเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เสวนาวิชาการและกิจกรรมนำชมตำหนักวาสุกรี การประกวดการเล่านิทานประกอบการแสดง การแข่งขันต่อคำประพันธ์ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการออกร้านค้าชุมชน

  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส และได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่การจัดงานตลอดรัชกาล และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณสืบเนื่องในรัชกาลปัจุบัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาจุ้ย) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๓๓๓ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าวาสุกรี ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงเป็นปราชญ์ทั้งคดีโลกและคดีธรรม ได้ทรงพระนิพนธ์ ปฐมสมโพธิกถา ลิลิตตะเลงพ่าย สมุทรโฆษคำฉันท์ เวสสันดรชาดก และวรรณกรรมที่สำคัญอีกหลายเรื่องที่นับถือกันว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของไทยในด้านพระพุทธศาสนาและวรรณคดี ซึ่งที่ประทับอยู่ที่ตำหนักวาสุกรี ตั้งอยู่ภายในคณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่ง บรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่าน นับเป็น “บ้านกวี” และอนุสรณ์สถานที่น่าสนใจ  เต็มไปด้วยผลงานการสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าทางศิลปกรรมแบบต่างๆ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 
  ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ครั้งใหญ่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกำกับการบูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมทรงพระนิพนธ์สรรพวิชาความรู้ต่างๆจารึกลงบนแผ่นศิลาประดับรายรอบภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไปไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์ และยังเป็นการรวบรวมรักษาภูมิปัญญาความรู้ของชาวสยามให้ดำรงอยู่สืบทอดต่อไปภายภาคหน้าด้วย

  งานนี้ เตรียมจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ตลอด ๓ วัน ๓ คืน นอกจากความเพลิดเพลินใจกับศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้ว ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”    ผู้ทรงเป็นปูชนียบุคคลของวงการคณะสงฆ์ไทย ร่วมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้แก่พระศาสนาและสังคมไทย เพื่อเป็นการจารึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของบุคคลสำคัญทางศาสนาอันเป็นมรดกของชาวไทยสู่การเป็นมรดกโลก

วันที่ 23/12/2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๑๐

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระราชกุศล

 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

------------------

กำหนดการ

 

เวลา ๑๕.๕๐ น.        - พระภิกษุสามเณรวัดพระเชตุพน คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย

                             เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน คณะผู้

                             ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ พระ

                             อุโบสถวัดพระเชตุพน

เวลา ๑๖.๐๐ น.        - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานจุดธูปเทียนบูชา

                             พระรัตนตรัย

                           - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยถวายสักการะ พระบรมฉายา

                             ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                           - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ถวายเครื่องสักการะ พระเทพวีราภรณ์   

                           - พิธีกร นำสมาทานศีล/ ประธานสงฆ์ให้ศีล

                           - พระสงฆ์ ๑๔๙ รูป และสามเณร ๔๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจัก

                             กัปปวัตตนสูตร   

                           - เจริญจิตภาวนา

                           -ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณร

                           - กรวดน้ำรับพร

                           - เป็นเสร็จพิธี

 

         ขอเรียนเชิญ/เจริญพร สาธุชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตามกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

---------------------------                                               

วันที่ 23/07/2562

ประกาศผลการแข่งขัน ! กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 62
https://drive.google.com/file/d/1LCa8B8eVyBpnwEGnImOjODs_g4XKaGzo/view?usp=sharing


ขอเชิญทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป
-------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด ระเบียบการการแข่งขันทั้งหมด พร้อมใบสมัคและหนังสือเชิญ
... คลิ๊กที่นี้ ...
-------------------------------------------------------------


อนึ่งปีนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านไลน์ได้โดยไม่ต้องรอลายเซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจ
แต่ให้นำเอกสารมายืนยันในวันแข่งขันด้วยทุกโรงเรียน

วิธีการ ใช้เว็บเบาร์เซอร์ในมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กูเกิล โครม , ซาฟารี อื่น ๆ
พิมพ์และเปิดลิงค์ด้านล่างที่ต้องการสมัคร กรอกใบสมัคร กดส่ง

1. โต๊ะหมู่ 9
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8cNii0pT6_zeYjXxk8mysAZarZ59IZz-Eu_qKJ2V64Cqs2Q/viewform?usp=sf_link

2. โคมแขวน
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRGjrBukAgkEFehlDWxLNTxqUl07C3WUX4TSMHdIHwM-9gQ/viewform?usp=sf_link

3. สรภัญญะประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnizf4Vic4iQwZwfkTVBCpXCvXXr2P-M_6cBMufznYeVnUZA/viewform?usp=sf_link

4. สรภัญญะมัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNvHC9MUTG3ggwBMRv3gImbEprZUoGDAglF3oFZck6UXghnw/viewform?usp=sf_link

5. สรภัญญะปฐมวัย
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj48YIyCcUN-MdLS1Hc6BEgPG6ef_iTB9zEizBicmfcAGsg/viewform?usp=sf_link

6. วาดภาพประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBjTvHYt_ePtmo0_yQ27VEVsSkFKy_NjXOPPo5Nh9OeTXlpw/viewform?usp=sf_link

7. วาดภาพมัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfReXa7MQpRa0hVlp3hsmvrMbR27OgGqLgisTMmeBMLREIQ8g/viewform?usp=sf_link


---------------------------------------
หัวข้อการวาดภาพทั้ง 2 ระดับ ... คลิ๊กที่นี้ ...
---------------------------------------


8. ตอบปัญหาประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ze7KKVLKMw8ZR39cMSsy6xOF3ym65kqv3QWEa9toZxiNww/viewform?usp=sf_link

9. ตอบปัญหามัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfylJ0aaz7XfPQ4MT08EXqrjcpCAme1WF0g5SvTq6RvO7Xxxg/viewform?usp=sf_link

10. โอ้เอ้ประถม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEY3NH2t5kF6eVBKK1MREjYWxIyIJumINkog3ddyjqXoPAyQ/viewform?usp=sf_link

11. โอ้เอ้มัธยม
ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uWb45ZYRj4hx_Xg7-1yzKhmTA-wz378ZhXPFsskhHF2ujg/viewform?usp=sf_link

12. บรรยายธรรม
ใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUJ9II7UkL2gRKZ3lRWWE9J03CmmR7jWfAeZCSS3vK_gb8zw/viewform?usp=sf_link


หมายเหตุ ทางวัดกำลังดำเนินการของพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ส่วนจดหมายจะดำเนินการส่งไม่เกินวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ 

ติดต่อประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระปลัดณัฐพล ขนฺติโก ๐๘๔ ๗๗๙ ๑๗๕๔
นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๖๗๕๕

วันที่ 15/07/2562

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา

กำหนดการ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
“วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     เวลา ๐๖.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

     เวลา ๐๗.๐๐ น.       ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

     เวลา ๐๘.๔๐ น.       - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

                                 - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

  สัมโมทนียกถา

                                 - ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                 - พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                 - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึกจากพระเทพวีราภรณ์

                                 - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                      การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลี(รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย B แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์ (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย B แข่งขันที่ พระวิหารพระโลกนาถ (รอบคัดเลือก)

                                      การประกวดวาดภาพระบายสี

                                           - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แข่งขันที่ในพระระเบียง

                                             พระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                      การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

                                                - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ        

                                                วัดพระเชตุพน

 

                                      การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                           - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

                                      การประกวดบรรยายธรรม

                                                - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                

     เวลา ๑๑.๐๐ น.       พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

     เวลา ๑๒.๐๐ น.       เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

     เวลา ๑๓.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

     เวลา ๑๔.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดโคมแขวน

     เวลา ๑๔.๓๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี

     เวลา ๑๖.๓๐ น.       ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

            เวลา ๐๖.๐๐ น.               รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

            เวลา ๐๗.๐๐ น.               ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

            เวลา ๐๘.๔๐ น.              - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ถึงมณฑลพิธี จุดธูป เทียน   บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา

                                            - ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (รอบชิงชนะเลิศ)

     - ระดับปฐมวัย  แข่งขันที่เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

การประกวดโอ้เอ้วิหารราย

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

การประกวดบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศ

     - ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

เวลา ๑๑.๐๐ น.              พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.               เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ น.               ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ในระดับต่างๆ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันที่ 18/05/2562


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม