HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พิธีแถลงข่าวเทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ชื่นอุรา น่าสบาย •

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน โดยพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ ร่วมพิธีแุถลงข่าวสุขใจรับสิริมงคล ณ ๕ ท่าน้ำ พระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย “ชื่นอุรา น่าสบาย” โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
๕ ท่าน้ำ พระอารามหลวง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
และศาลเจ้ากวนอู คลองสาน
**บริการเรือรับส่งฟรี
</p>

              </div>
              <div class=

วันที่ 06/04/2566

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระเชตุพน

วันนี้ (๒ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในการพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมอนุโมทนา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 02/04/2566

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร - พัดยศ วัดพระเชตุพน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ และมหาเถรสมาคม มีมติเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูวชิรญาณโกวิท (ขาบ โกวิโท ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พร้อมด้วย พระครูวิริยธำรงค์ (อัฏฐพร ฐิตวิริโย น.ธ.เอก, ป.บส., ร.บ., พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้า อาวาสวัดพระเชตุพน รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
โดยอาราธนา พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี ดร.ไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน พร้อมข้าราชการ สาธุชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/03/2566

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระ ๑๒๗ ปี นับเนื่องจากวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๗ 

วันนี้ (๒๘ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปที่ ๑๑ เนื่องในวาระ ๑๒๗ ปี นับเนื่องจากวันประสูติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การนี้ อาราธนาพระราชาคณะวัดพระเชตุพน สวดมาติกา สดับปกรณ์ และพระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม รับทักษิณานุปทาน ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/03/2566

งานศาสนวิเทศ : สร้างศรัทธา รักษาศรัทธา เจริญศรัทธา ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานอำนวยการโครงการวัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ฝรั่งเศส พร้อมด้วยพระอนุจร เมตตาเดินทางมาเจริญศรัทธา คณะอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ชาวพุทธนานาชาติจากเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าถวายสักการะ และถวายภัตตาหารเพล และปลูกต้นไม้เป็นบุญญานุสรณ์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองลียง ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ.(นงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, Ph.D.) ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง พร้อมด้วยพระธรรมทูต และผู้แทนอุบาสก อุบาสิกา อำนวยการประสานศรัทธาถวายการต้อนรับอย่างเป็นสัปปายะ

วันที่ 28/03/2566

คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ถวายสักการะ

• คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ถวายสักการะ •

ค่ำวานนี้ (๒๒ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้คณะผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ประกอบด้วย พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส พระมหาจำเริญ เขมวีโร วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ รองประธานฯ พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพุทธาราม สวีเดน รองประธานฯ พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี วัดธัมมปทีป เบลเยี่ยม พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ผู้ช่วยเลขานุการฯ พระครูศรีธีรวิเทศ วัดพระธรรมกาย ปารีส พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.๙ วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ เลขานุการฯ พระมหาสุวรรณ ญาณธโร วัดพุทธบูชา ฝรั่งเศส เข้ากราบถวายสักการะและรับฟังโอวาทนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 23/03/2566

ประชุมคณะกรรมการโครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฉลองสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อสันติภาพ

• ประชุมคณะกรรมการโครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฉลองสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อสันติภาพ •

วานนี้ (๒๑ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานโครงการสร้างวัด พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธ์ อัครราชทูต ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวัดพระเชตุพน กรุงปารีส และผู้แทนสาธุชนไทยในกรุงปารีส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการ ณ สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบเลือกสถานที่ตั้ง ณ เมือง Breux-Jouy เขต Essonne ชานกรุงปารีส เป็นสถานที่ตั้งวัด และเห็นชอบมอบหมายให้พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ดำเนินการติดต่อประสานกับฝ่ายผู้ขาย และมอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทนายความที่ดิน (Notaire)
โดยสถานที่ตั้ง มีขนาดพื้นที่ ๒๓ ไร่ มีพื้นที่จอดรถ ๔๐๐ คัน มีความเงียบสงบ สัปปายะ มีความพร้อม เหมาะสมดีงามทุกประการ นับเป็นวันมงคลแห่งการสถาปนาตั้งวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

วันที่ 23/03/2566

ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

 ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพนานาชาติ ณ ฝรั่งเศส

วานนี้ (๒๑ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศ ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส โดยมี พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมผู้แทนสาธุชนไทย ถวายการต้อนรับ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ พื้นที่สำรวจสถานที่แห่งที่ ๒ เมือง Breux-Jouy ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 22/03/2566

ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพนานาชาติ ณ ฝรั่งเศส
วานนี้ (๒๐ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศ ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส โดยมี พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. ประธานสงฆ์วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส และนายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูตไทย กรุงปารีส พร้อมผู้แทนสาธุชนไทย ถวายการต้อนรับ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ พื้นที่สำรวจสถานที่แห่งที่ ๑ ณ เมือง Linas ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 

วันที่ 21/03/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม