HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี

(วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙)
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี (ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต)
----------------
ในวันนี้
- คุณลักขณา รักธรรม และครอบครัว
- คณะศรัทธาจากลาดปลาเค้า-รามอินทรา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
.
โดยมีพระสวดอภิธรรม ๔ รูป (ทำนองหลวง)
ใน..วัดพระเชตุพน
-----------------
ซึ่งทางวัดพระเชตุพนจักมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ เป็นเวลาตลอด ๑ เดือน หลังจากนั้นจักมีพิธีสวดอภิธรรม ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี
และมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครบ ๗ วัน ๑๕ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
------------

พร้อมกัน ในวันนี้มีพระภิกษุสามเณร และประชาชน ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมากด้วย
-----------------
(ทางวัดมีอาหาร และเครื่องดื่ม คอยบริการญาติโยมที่มาร่วมงานตลอดทั้งงานด้วย)

วันที่ 28/12/2561

โครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เช้าวันนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ได้เมตตามาให้โอวาทแก่โยคี
ในโครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
----------------------------------
ขอเชิญ
ร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ พร้อมทั้งอุทิศถวาย และ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาการเปรียญ
(ครั้งที่ ๗) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๘) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
สอนตามแนวแห่งสติปัฎฐาน ๔ "พองหนอ ยุบหนอ"

โดย..ทีมพระวิปัสสนาจารย์
ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน  สหภาพเมียนมาร์
ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
--------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูล....
พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙
โทร.๐๘๔-๑๗๖-๕๘๖๒
และ
คุณตุ้ย โทร.๐๘๐-๘๑๘-๑๗๑๙
-------------------------------
***ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทางวัดพระเชตุพนเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการ
หากพุทธศาสนิกชน ผู้มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ (ตามกำลังศรัทธา) ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้

วันที่ 28/12/2561

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

"วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

-----------------------------

*** ดาวน์โหลด กำหนดการ,ระเบียนการ,ใบสมัครการแข่งขันต่างๆ***

... คลิ๊กที่นี้...

------------------------------------------------------

 

*** ดาวน์โหลด "หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม" ***

... คลิ๊กที่นี้...

------------------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.           ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท (หน้าพระวิหารทิศพระปัญจวัคคีย์)

          เวลา ๐๘.๔๙ น.            - ประธานในพิธีถึงพระอุโบสถ

            - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

            - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

- คณะครู นักเรียน ผู้ร่วมงานบำเพ็ญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่   

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                   - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี

                                   - ประธานในพิธีเดินทางกลับ

                                   - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบคัดเลือก

                                                      - ระดับปฐมวัย

                                                                แข่งขันที่ เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                                สาย A แข่งขันที่ วิหารทิศพระโลกนาถ มุขหน้า

                                                               สาย B แข่งขันที่ วิหารทิศพระป่าเลไลย์ มุขหลัง

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               สาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

                                                               สาย B แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ หอประชุมสงฆ์ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส

การประกวดคัดไทย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา   แข่งขันที่ ศาลาการเปรียญ

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ทศพร”

เวลา ๑๐.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “หิมพานต์”

เวลา ๑๓.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “วนประเวศ”

เวลา ๑๔.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “จุลพน”

เวลา ๑๕.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มัทรี”

                            - ชมนิทรรศการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน

                                      - ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท

เวลา ๐๘.๓๐ น.           - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส

การประกวดคัดลายมือ และคัดไทย

                                                      - ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

                                                               แข่งขันที่ ศาลาการเปรียญ

                                            การประกวดวาดภาพระบายสี

                                                      - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่  ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                                               และส่งผลงานได้ที่ พระมหาเจดีย์ทรงศรีสุริโยทัย

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “สักบรรพ”

เวลา ๑๐.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มหาราช”

เวลา ๑๓.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ฉกษัตริย์”

เวลา ๑๔.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “กุมาร”

เวลา ๑๕.๐๐ น.           เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “นครกัณฑ์”

         เวลา ๑๕.๐๐ น.           แสดงท่ารำฤๅษีดัดตน โดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

         เวลา ๑๖.๓๐ น.           ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”

          เวลา ๑๔.๐๐ น.           ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา

          เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ผู้แทนพระองค์ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

                                        (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอรับ)

                                      - ผู้แทนพระองค์เข้าสู่ภายในตำหนักวาสุกรี

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดเครื่องสักการะพระอัฐิ-

                                        สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                                      - อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านประกาศสดุดี

                                         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล

                                      - พระราชาคณะให้ศีล จบ (เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง)

                                      - ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร แล้วกลับมานั่งที่เดิม

                                        (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์)

                                      - พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

                                      - ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ

                                      - คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ชนะเลิศ

                                        การประกวดวรรณกรรมและการแข่งขันประเภทต่างๆ เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษา

                                      - ผู้แทนพระองค์ลงนามในสมุดประจำตำหนักวาสุกรี

                                      - เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์

                                      - ผู้แทนพระองค์กลับ

 

                                                                                     

-----------------------------

หมายเหตุ            ๑. เทศน์มหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ

                       ๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 27/12/2561

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม
ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุลศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๔-๕-๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

----------------------------

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
                  เวลา ๑๒.๔๕ น.   ผู้บวชเนกขัมมจารี พร้อมกันข้างระเบียงพระอุโบสถ
                  เวลา ๑๓.๐๐ น.    พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานในพิธี ถึงพระอุโบสถ
                                               -    ผู้แทนผู้บวชเนกขัมมจารี จุดเทียนธูป และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                                               -    กล่าวคำขอบวช และอาราธนาศีล ๘ พร้อมกัน และรับฟังโอวาทเบื้องต้น เข้าถวายสักการะประธาน
                  เวลา ๑๔.๐๐ น.    พระราชรัตนสุนทร ปฐมนิเทศ ณ เต้นสวดมนต์
                  เวลา ๑๖.๓๐ น.    ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ เต้นสวดมนต์
                  เวลา ๑๗.๐๐ น.    แยกกลุ่มปฏิบัติธรรมเดินจงกรม มีพระอาจารย์ นำการปฏิบัติ
                  เวลา ๒๐.๐๐ น.     ขึ้นสู่พระอุโบสถ เพื่อฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐาน 
                  เวลา ๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนทำกิจส่วนตัว บำเพ็ญพระกรรมฐาน ณ ที่พักของตน

วันที่ 27/12/2561

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราค ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

*************************

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าภาพ

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม