HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ •

วันนี้ (๒๖ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• พิธีทำบุญถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •

วันนี้ (๒๖ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน รวม ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตตภาวนา และรับบิณฑบาต ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล และพิธีลงนามถวายสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนางชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ โดมฉันภัตตาหาร (หน้าอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย) ภายในพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28/06/2566

• ถวายพระเกียรติคุณ "พระราชพุทธมามกาภิบาล" •

วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา พระราชทานวโรกาสให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาสูงสุดขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.), นายเทิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมนายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะผู้แทนขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าเฝ้าถวายพระเกียรติคุณพระราชสมัญญานาม "พระราชพุทธมามกาภิบาล อัครศาสนูปถัมภก" เพื่อสืบสานการเจริญพุทธศาสนสัมพันธ์ ณ พระราชตำหนักสิริมงคล ในพระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล ราชธานีพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 26/06/2566

• บรรยายพิเศษอบรมพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ •

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นประธานอำนวยการ พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และพระเถรานุเถระ ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมหรืออบรม
การนี้ มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าคณะภาค ๑๘ ภาค จำนวน ๓๔๔ รูป และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๙ รูป เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
_______________________________________
สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
President of the Regulatory Office for Overseas Dhammaduta Bhikkhus, Wat Phra Chettuphon, Bangkok

วันที่ 25/06/2566

• ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ •

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบแนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณารับรองผลงานของผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 25/06/2566

" โครงการพลังชุมชน โดย SCG "วันนี้ (๒๐ มิ.ย. ๖๖) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ ต้อนรับคณะจากโครงการพลังชุมชน โดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๑๔ จังหวัดทั่วประเทศ นำโดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ

การนี้ พระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ เมตตาบรรยายธรรม ณ ศาลาการเปรียญ จากนั้นคณะได้ทัศนศึกษาชมพุทธศิลป์ ทั่วพระอาราม โดย มี พระมหานพรัตน์ เลขานุการฝ่ายเผยแผ่ และ พระมหามังกร ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเผยแผ่ เป็นพระวิทยากรนำชม

#ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน #แผนกทัศนศึกษา #วัดโพธิ์ท่าเตียน

วันที่ 21/06/2566

• อุปสัมปทานุสรณ์ "ฐิติธีโร" •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบถวายให้
พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรโมลี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ปฏิบัติหน้าที่ พระอุปัชฌาย์

พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระกรรมวาจาจารย์

พระอุดรคณารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระอนุสาวนาจารย์

โดยมีนายฐานพัฒน์ - นางอรณิชา หาญเลิศประเสริฐ
โยมพ่อ โยมแม่ ครอบครัว ญาติมิตร ร่วมอนุโมทนา

ในการอุปสมบท นายภีมพล หาญเลิศประเสริฐ
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๑ เดือน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 20/06/2566

• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖ ) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชเวที ผจล.วัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และฟังพระปาติโมกข์ (อุโบสถกรรม) โดยมี พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๗ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดพระเชตุพน เป็นองค์สาธยายพระปาติโมกข์ สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผจล.วัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/06/2566

• กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ •


วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน แผนกทัศนศึกษา ธรรมปฏิสันถารรับรอง ในการที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โดยมี คณะพระวิทยากรนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ เยี่ยมชม มอบความรู้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร.

วันที่ 20/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม