HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระครูธรรมธรณกฤศ สุจิณฺโณ ป.ธ.๔ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12/06/2566

• งานพระธรรมทูต งานศาสนวิเทศ ณ สาธารณรัฐอิตาลี •วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๖๖) เวลา ๐๘.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ และคณะ เดินทางถึงสนามบิน กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี พระธรรมพัชรญาณมุนี ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะ และ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม ถวายการต้อนรับ โดยมี นพ.ปราเสริฐ - คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ อำนวยการถวายการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ในการเดินทางมาเป็นประธานการพัทธสีมาพิธี ฉลองอุโบสถ และสมโภชวัดสันตจิตตาราม ครบ ๓๓ ปี ณ วัดสันตจิตตาราม โลคาลิต้า บรูลลา, ตำบลปอจโจ นาติโว,จังหวัดริเอติ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ 12/06/2566

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม

วัดพระเชตุพน ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ชุมชนท่าวังเขตพระนคร


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม, ประธาน อ.ป.ก., ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน และคณะ ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร โดยมี นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร และ นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร,พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ, ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เนเจอร์กิฟ แลค – วีต้า จำนวน ๑๕ ชุด แก่ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร ร่วมส่งต่อกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ ผู้เปราะบางทางสังคม ในชุมชนท่าวัง

วันที่ 12/06/2566

• เจริญศาสนสัมพันธ์วัดพระเชตุพน - วัดโบกวังซา •

วันนี้ (๘ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก), ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจริญศาสนสัมพันธ์ปฏิสันถารรับรองคณะพระเถระ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา คณะสงฆ์นิกาย Jogye ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ ระหว่างวัดพระเชตุพน กับวัดโบกวังซา แห่งเมืองPaju และศึกษา จารีต วัฒนธรรม ประเพณีไทย ซึ่งจะต่อยอดเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแห่งมิตรภาพ บูรณาการงานศาสนวิเทศ และเกื้อกูลพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศสืบไป ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) องค์ที่ ๑๗ คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 09/06/2566

• ปลูกต้นไม้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี •(7 มิถุนายน 2566) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี โดย พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมฝ่ายศาสนศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี มอบหมายให้ พระทักษิณคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี เป็นประธานดำเนินการ
มี พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เลขานุการ พระครูธรรมบาล พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส พระศุภวิชญ์ ปริปุณฺโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้ที่พุทธศาสนิกชนนำมาประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระเชตุพน และดำเนินการปลูกต้นดอกไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยม โครงการป่า หนอง นา ป่าสมุนไพร ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 09/06/2566

• ปลูกต้นไม้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี •(7 มิถุนายน 2566) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี โดย พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมฝ่ายศาสนศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี มอบหมายให้ พระทักษิณคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี เป็นประธานดำเนินการ
มี พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เลขานุการ พระครูธรรมบาล พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส พระศุภวิชญ์ ปริปุณฺโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้ที่พุทธศาสนิกชนนำมาประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระเชตุพน และดำเนินการปลูกต้นดอกไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยม โครงการป่า หนอง นา ป่าสมุนไพร ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 09/06/2566

• พิธีประทานวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ •เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖
ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมโพธิวงศ์ ดร., พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. , พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.,พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. พร้อมพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 06/06/2566

ดิถีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวันนี้ (๓ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นองค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา "วิสาขปุณณมีธรรมกถา" และมอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระเชตุพน ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 04/06/2566

• การจัดตั้งโต๊ะหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระเชตุพน •

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีกุศลเจตนาร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งถือเป็นกุศลจริยาที่ได้มีการปฏิบัติสืบสานกันมา อันเป็นการแสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง ตามที่บูรพาจารย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย และเกียรติคุณของพระอาราม
โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะเหนือ กลาง ใต้ จัดตั้งแจกันดอกไม้สด ที่บนแท่นหน้าพระอุโบสถ และพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม ในฐานะพระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณรอบกำแพงแก้วพระอุโบสถ ซึ่งคณะเหนือ ตั้งทิศเหนือ คณะกลาง ตั้งทิศตะวันออก-ตก และคณะใต้ ตั้งทิศใต้ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 04/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม