HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พิธีประทานวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ •เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖
ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมโพธิวงศ์ ดร., พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. , พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.,พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. พร้อมพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 06/06/2566

ดิถีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวันนี้ (๓ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นองค์พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา "วิสาขปุณณมีธรรมกถา" และมอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดพระเชตุพน ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 04/06/2566

• การจัดตั้งโต๊ะหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระเชตุพน •

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีกุศลเจตนาร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งถือเป็นกุศลจริยาที่ได้มีการปฏิบัติสืบสานกันมา อันเป็นการแสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง ตามที่บูรพาจารย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย และเกียรติคุณของพระอาราม
โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะเหนือ กลาง ใต้ จัดตั้งแจกันดอกไม้สด ที่บนแท่นหน้าพระอุโบสถ และพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม ในฐานะพระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณรอบกำแพงแก้วพระอุโบสถ ซึ่งคณะเหนือ ตั้งทิศเหนือ คณะกลาง ตั้งทิศตะวันออก-ตก และคณะใต้ ตั้งทิศใต้ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 04/06/2566

• ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กราบถวายสักการะ •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบถวายสักการะ ในพิธีทำบุญเจริญอายุสัมพิพัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) และกราบเรียนถวายรายงานการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กราบถวายสักการะ •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบถวายสักการะ ในพิธีทำบุญอายุพิพัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) และกราบเรียนถวายรายงานการติดตามสำรวจแนวทางการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยวัดพระเชตุพน ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• ศาสนสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น วัดพระเชตุพน - วัดนิตไตจิ •

วานนี้ (๓๐ พ.ค.๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต้อนรับปฏิสันถาร ท่านมูราคามิ เอนริว SOUJOU SAMA 僧正様 MURAKAMI ENRYU 村上圓竜 ประธานกรรมการบริหารองค์กรศาสนาวัดนิตไตจิ และท่านเออิคาน มิสุธานี เจ้าอาวาสวัดชินโชจิ นิกายชินโงน (SHINSYOUJI TEMPLE Chief Resident Abbot) พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมพระอารามและเจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานคฤหัสถ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ และเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ เข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• โครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา •

 

วันนี้ (๒๙ พ.ค. ๖๖) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ต้อนรับคณะสำนักเลขาธิการวุฒิสภาและเยาวชนในโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

การนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ มอบหมายให้แผนกทัศนศึกษา จัดวิทยากรนำชมพระอาราม ประกอบด้วย พระมหาอุดม ผจล., พระครูธรรมธรณกฤศ, พระนิพิฐพนธ์ และอาจารย์ยศ ศาสนกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีงามทุกประการ

วันที่ 31/05/2566

• พิธีแถลงข่าวเปิดตัวละคร " บุษบาลุยไฟ " •วานนี้ (๒๗ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ รับรองผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS ในการแถลงข่าวเปิดตัวละคร " บุษบาลุยไฟ" กิจกรรมที่จะพาย้อนคืนสู่ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมในยุคหนึ่งของเมืองสยาม และพิเศษสุดกับการพบปะกับทีมผู้สร้าง และนักแสดงนำของเรื่อง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
"บุษบาลุยไฟ" ละครอิงประวัติศาสตร์แห่งปีเกี่ยวกับสตรีผู้มีความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว แตกต่างจากสตรีร่วมยุคร่วมสมัยทั่วไปเมื่อเกือบ ๒๐๐ ปีก่อน เป็นของสตรีผู้มาก่อนกาลข้ามผ่านอุปสรรคแห่งยุคสมัย พุทธศักราช ๒๓๗๓-๒๓๗๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำจวนเป็นเด็กหญิงที่อยากเรียนหนังสือ ลำจวนฉลาด จดจำกลอนและแต่งได้ด้วยวิธีเลียนจากกลอนสุนทรภู่ที่เคยฟัง อยากเป็นนายโรงละครนอกแบบนายสุ่นผู้เป็นบิดา ขณะที่นวลและน้อยพี่ ๆ ผู้หญิงอยู่ในกรอบประเพณี ฯลฯ

รับชมทางออนไลน์
◾ Website : www.VIPA.me
◾ Thai PBS
- Facebook : https://fb.watch/kNBe84vE0z
- YouTube : https://youtu.be/TcPAP-4P_j0
◾ VIPA
- Facebook : https://fb.watch/kNBFwOi2lw

#บุษบาลุยไฟGalaNight #บุษบาลุยไฟ
#สตรีผู้มาก่อนกาล #ละครไทยพีบีเอส
#ThaiPBS #cherpang #เฌอปราง

วันที่ 31/05/2566

• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดพระเชตุพน และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24/05/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม