HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา

กำหนดการ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
“วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     เวลา ๐๖.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

     เวลา ๐๗.๐๐ น.       ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

     เวลา ๐๘.๔๐ น.       - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

                                 - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

  สัมโมทนียกถา

                                 - ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                 - พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                 - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึกจากพระเทพวีราภรณ์

                                 - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                      การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลี(รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย B แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์ (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย B แข่งขันที่ พระวิหารพระโลกนาถ (รอบคัดเลือก)

                                      การประกวดวาดภาพระบายสี

                                           - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แข่งขันที่ในพระระเบียง

                                             พระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                      การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

                                                - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ        

                                                วัดพระเชตุพน

 

                                      การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                           - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

                                      การประกวดบรรยายธรรม

                                                - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                

     เวลา ๑๑.๐๐ น.       พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

     เวลา ๑๒.๐๐ น.       เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

     เวลา ๑๓.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

     เวลา ๑๔.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดโคมแขวน

     เวลา ๑๔.๓๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี

     เวลา ๑๖.๓๐ น.       ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

            เวลา ๐๖.๐๐ น.               รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

            เวลา ๐๗.๐๐ น.               ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

            เวลา ๐๘.๔๐ น.              - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ถึงมณฑลพิธี จุดธูป เทียน   บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา

                                            - ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (รอบชิงชนะเลิศ)

     - ระดับปฐมวัย  แข่งขันที่เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

การประกวดโอ้เอ้วิหารราย

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

การประกวดบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศ

     - ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

เวลา ๑๑.๐๐ น.              พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.               เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ น.               ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ในระดับต่างๆ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันที่ 18/05/2562

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

*โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๒
________________________

*ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ปี
-ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
-ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
-สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ
-รับจำนวนจำกัด (๙๙คน)
*
ดาวน์โหลดใบสมัคร
________________________

*ติดต่อประสานงาน/รับใบสมัคร
สำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี)
โทร. 02-226-0335 โทรสาร. 02-226-0370

วันที่ 21/03/2562

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เรื่องเลื่อนวันการจัดกิจกรรมงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"
จากวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
-----------------------
เนื่องจากวันที่ ๙ ธันวาคม ๖๑ นี้มีกิจกรรมปั่นจักยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
จากพระราชวังดุสิตไปยังคลองลัดโพธิ์ซึ่งมีการปิดถนนหลายเส้นทาง
จึงไม่สะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
-----------------------
คณะกรรมการจัดงาน วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
สอบถามโทร. 084-779-1754, 081-615-6755,02-226-0335,

กิจกรรมการแข่งขัน งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

----------------------------------

ดาวน์โหลด / ระเบียบการแข่งขัน / หนังสือนำ / เนื้อหาการคัดไทย


 

วันที่ 30/11/2561

งานสมโภชพระอาราม 230 ปี

งานสมโภชพระอาราม 230 ปี

วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 22.00 น.

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ตื่นตา และเพลิดเพลินใจไปกับมหรสพ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย

ทามกลางบรรยากาศวัดร่วมสมัย

---------------------------------------ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานด้วยการแต่กาย "ย้อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์"

- สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร เพื่อความเป็นสิริมงคล - สักการพระพุทธไสยาส (พระนอน)

- ชมความงามของพระมหาเจดีย์ สี่รัชกาล - เที่ยวชม "จารึกวัดโพธิ์" มรดกความทรงจำแห่งโลก จาก UNESCO

- ฟังการเสวนาสรรพศาสตร์สรรพศิลป์ในวัดโพธิ์ - ช๊อป ชม ชิม เต็มอิ่ม ท่ามกลางศูนย์รวมความอร่อยของอาหารชาววัง

- ชมการแสดงชั้นสูงชาววัง อาทิ โขน ลิเกโบราณ และเชิดหนังใหญ่ที่หาดูได้ยาก - ถ่ายภาพย้อนยุค โดย ร้านฉายานิติกร

ดาวน์โหลดรายการ

- กำหนดการ

- เสวนาวิชาการ

- กิจกรรมแสดงหลัก

- การแสดงพื้นบ้าน

- การประกวดร้องเพลง

 

 

วันที่ 29/11/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม