HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ประกาศสรุปผลการแข่งขัน วันที่ 26 ก.ค. 61
ประกาศสรุปผลการแข่งขัน 26 ก.ค. 61

https://drive.google.com/file/d/1B666i8V8yj0DuxbXlY52gi4BXUnle3Bq/view

 

--------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด กำหนดการ-ระเบียบการ-ใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

------- คลิกที่นี่ -------

วันที่ 29/11/2561

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

   


สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน
รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน
_____________________________

(รอบแรก)

ป.ธ.9 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ ( ชาญกลิ่นน้อย )

ป.ธ.8 จำนวน 1 รูป
1.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง

ป.ธ.7 จำนวน 2 รูป
1.พระมหาอุ้มเมือง อตฺถเมธี ( ใจคำ )
2.พระมหาปานจิ่ง มหาคมฺภีโร ( คำสอน )

ป.ธ.6 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาเฉลิมศักดิ์ ฐิตธมฺโม ( พันธุ์ )

ป.ธ.4 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาวรเวช ปิยวณฺโณ ( แป๊ะวัฒนา )

ป.ธ.3 จำนวน 1 รูป
1.พระปัญญา ธนปญฺโญ ( บัวทอง )

ประโยค 1-2 จำนวน 2 รูป
1.สามเณรศุภวิชญ์ สินเอี่ยม
2.สามเณรรณรา ก่อเกิดวนา
_____________________________

และผู้ผ่านสอบรายวิชา
สำนักเรียนวัดพระเชตุพน จำนวน 14 รูป/ท่าน

ป.ธ.5 จำนวน 3 รูป
1.พระมหาพัชรพงศ์ กิตฺติภทฺโท ( ธรรมชาติ )
2.พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ( บุญแย้ม )
-ซ่อมวิชาแปลไทยเป็นมคธ
3.พระมหาวรวัฒน์ วรวฒฺโน ( เหมือยรินทร์ )
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

ป.ธ.4 จำนวน 2 รูป
1.พระมหานฤนาท อินฺทนาโถ ( เชื้อฮ้อ )
-ซ่อมวิชาแปลไทยเป็นมคธ
2.สามเณรพิชยุตม์ สินเอี่ยม
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

ป.ธ.3 จำนวน 3 รูป
1.พระคำภา กนฺตวณฺโณ ( ช่างชุบ )
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทยและวิชาสัมพันธ์ไทย
2.พระนิรุตจ์ ฐานุตฺตโร ( สุขประเสริฐ )
3.สามเณรปิฎก นิยมวงศ์
-ซ่อมวิชาสัมพันธ์

ประโยค 1-2 จำนวน 4 รูป
1.พระศรชัย รติโก ( มะลิจันทร์ )
2.สามเณรกฤติพงษ์ อรุณเดชาชัย
3.สามเณรโชคอำนวย บุรพจิตร์
4.สามเณรชวลิต คล้ายผึ้ง
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

บาลีศึกษา 3 จำนวน 2 ท่าน
1.นางสาวบุญตา กิริยานันท์
2.นายณัฐเสกข์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
-ซ่อมวิชาสัมพันธ์ไทย

วันที่ 27/12/2561

พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา แก่นักเรียน ครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ให้โอกาสเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้  ในการนี้มี นายธนพล พรมสุวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วย

วันที่ 28/12/2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในเวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในโครงการปฏิบัติธรรม ณ พระระเบียงพระอุโบสถ (ทิศใต้) ฝั่งพุทธาวาส

____________________________

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดยมี พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ มีคอรส์ประจำทุกเดือน เดือนละ 7 วัน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม จะมาเช้ากลับเย็น หรือพักค้างก็ได้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 05.00 น.ถึง 17.00 น. (สำหรับผู้ไป-กลับ) ส่วน ผู้พักค้าง เริ่ม 04.00 น. ถึง 21.00 น. (สำหรับผู้พักค้างต้องแจ้งจองที่ก่อน) ในแต่ละวันภาคบ่าย หลังสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จบ ผู้ปฏิบัติธรรม (โยคี) ผ่อนคลายอิริยาบถ ในการสดัปรับฟังการสาธยายธรรม และโอวาท จากพระเถระผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย

. . ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารเครื่องบริการ มีสถานพยาบาลเมื่อท่านป่วย อำนวยความสะดวกจอดรถฟรี ครูบาอาจารย์สอนชี้อย่างใส่ใจ.. โดย..คณะพระวิปัสสนาจารย์ ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

. . สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้ด้วย

ติดต่อสอบถาม พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9 (หัวหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน) 084-176-5862

คุณแมน 061-662-9544 หรือ คุณประไพ 087-923-3859

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม