HOME / News / ปิดศาสนสถานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ปิดศาสนสถานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


วันที่ 09/06/2564


ประกาศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เรื่อง งดการจัดกิจกรรม ปิดศาสนสถานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔