HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
 วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (เป็นปีที่ ๗๐) จำนวน ๑๕๙ รูป
.
วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗

และ เมื่อครั้งวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
โดยวัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๑ รูป คือ
พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๔) กุฏิคณะ ต.๓๔

ฉะนั้น พุทธศักราช ๒๕๕๙ มีพระเถระ ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดพระเชตุพน ได้เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๔ รูป

..ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยสมควร
จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ..
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน.. (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อการพระพุทธศาสนา พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก จะสถิตในใจไทยทั้งปวง ขอถวายพระพรฯ

วันที่ 28/12/2561

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กทม. นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และนำเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ และด้อยโอกาส 325 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมจาริณี ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28/12/2561

เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ใน วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีพระสงฆ์ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน ๑๕๙ รูป
.
โดย วัดพระเชตุพนปีนี้ ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๓ รูป ด้วยกัน
รูปแรก  
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  
นามเดิม ถาวร นาคอนันต์ ฉายา ถาวโร
อายุ ๘๑ พรรษา ๖๐ กุฏิคณะ น.๑
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
- ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
- รองเจ้าคณะเหนือ
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก (๒๕๐๒) ป.ธ.๗ (๒๕๒๑)
ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม "พระราชคุณาธาร"
.
รูปที่ ๒  
พระสุธีธรรมานุวัตร
นามเดิม เทียบ มาลัย ฉายา สิริญาโณ
อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕ กุฏิคณะ ก.๑๙
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
- คณบดีคณะพุทธศาสตร์ (มจร.)
- รองเจ้าคณะกลาง
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก (๒๕๑๘) ป.ธ.๙ (๒๕๓๐)
M.A. (บาลี-สันสกฤต) ๒๕๓๔ ปูนา อินเดีย
Ph.D. (ภาษาบาลี) ๒๕๔๑ ปูนา อินเดีย
ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม "พระราชปริยัติมุนี"
.
และ รูปที่ ๓
พระครูฌานวิรัต
นามเดิม ประเสริฐ ศรีสมพันธุ์ ฉายา กิตฺติเสฏฺโฐ
อายุ ๖๗ พรรษา ๔๘ กุฏิคณะ ก.๗
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก (๒๕๑๑) ป.ธ.๔ (๒๕๑๗)
ปริญญาโท พธ.ม. กิตติมศักดิ์ (ธรรมนิเทศ) ๒๕๔๔ มจร.
ได้รับตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม "พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ*"
(* เป็นพระปลัดกลาง ฐานานุกรมชั้นพระราชาคณะ ใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส )
.
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมมุทิตาสักการะได้ตามวันดังกล่าว..
(วัดโพธิ์ ท่าเตียน)

วันที่ 27/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม