HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราค ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

*************************

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าภาพ

วันที่ 28/12/2561

พิธีบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ
พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙)

          เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป ผู้บวชเนกขัมมจารี ลงทะเบียน

          เวลา ๑๒.๔๕ น. ผู้บวชเนกขัมมจารี พร้อมกันในพระอุโบสถ

          เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานในพิธี ถึงพระอุโบสถ

                              - ตัวแทนผู้บวชเนกขัมมจารีจุดเทียนธูป และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

                              - ผู้บวชเนกขัมมจารีทุกท่าน กล่าวคำขอบวช และอารธนาศีล ๘ พร้อมกัน

                                และรับฟังโอวาทเบื้องต้น และเข้าถวายสักการะประธาน

          เวลา ๑๔.๐๐ น. พระอุดรคณารักษ์ ปฐมนิเทศ ณ เต็นสวดมนต์

          เวลา ๑๖.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์แปล ณ เต็นสวดมนต์

          เวลา ๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน พระอาจารย์นำการปฏิบัติตามสมควรแก่เวลา

          เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย และเจริญพระกรรมฐาน โดย พระครูฌาณวิรัต

          เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนทำกิจส่วนตัว บำเพ็ญพระกรรมฐาน ณ ที่พักของตน

วันที่ 28/12/2561

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑‏ เมื่อเช้าวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คณะกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้จัดงานประชุมใหญ่ และงานวันข้าวกันบาตร ครั้งที่ ๑๙  เพื่อให้บรรดาสมาชิกของสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนได้รับทราบผลกาดำเนินงานและ พบปะสังสรรค์พูดคุย ซึ่งบรรดาภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

วันที่ 28/12/2561