HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในเวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในโครงการปฏิบัติธรรม ณ พระระเบียงพระอุโบสถ (ทิศใต้) ฝั่งพุทธาวาส

____________________________

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดยมี พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ มีคอรส์ประจำทุกเดือน เดือนละ 7 วัน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม จะมาเช้ากลับเย็น หรือพักค้างก็ได้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 05.00 น.ถึง 17.00 น. (สำหรับผู้ไป-กลับ) ส่วน ผู้พักค้าง เริ่ม 04.00 น. ถึง 21.00 น. (สำหรับผู้พักค้างต้องแจ้งจองที่ก่อน) ในแต่ละวันภาคบ่าย หลังสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จบ ผู้ปฏิบัติธรรม (โยคี) ผ่อนคลายอิริยาบถ ในการสดัปรับฟังการสาธยายธรรม และโอวาท จากพระเถระผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย

. . ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารเครื่องบริการ มีสถานพยาบาลเมื่อท่านป่วย อำนวยความสะดวกจอดรถฟรี ครูบาอาจารย์สอนชี้อย่างใส่ใจ.. โดย..คณะพระวิปัสสนาจารย์ ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

. . สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้ด้วย

ติดต่อสอบถาม พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9 (หัวหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน) 084-176-5862

คุณแมน 061-662-9544 หรือ คุณประไพ 087-923-3859

วันที่ 28/12/2561

เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561เปิดรับสมัครเยาวชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561 
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสีประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม ถึง 8 เมษายน พ.ศ.2561

วันที่ 28/12/2561

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๖๐กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

"วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

-----------------------------

***ดาวน์โหลดรูปภาพผู้ที่ได้รับรางวัล ๑๑/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

***ประกาศสรุปผลประกวดการแข่ขัน ๑๐/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

***ประกาศผลสวดมนต์ ๐๙/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

 

*** ดาวน์โหลด กำหนดการ,ระเบียนการ,ใบสมัครการแข่งขันต่างๆ***

... คลิ๊กที่นี้...

------------------------------------------------------

 

*** ดาวน์โหลด "หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม" ***

... คลิ๊กที่นี้...

-----------------------------

กำหนดการ

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”

วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

.................................

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           เวลา ๐๗.๐๐น.            ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท (หน้าพระวิหารทิศพระปัญจวัคคีย์)

          เวลา ๐๘.๔๙น.             - ประธานในพิธีถึงพระอุโบสถ

            - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

            - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                   - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี

                                   - ประธานในพิธีเดินทางกลับ

                                   - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบคัดเลือก

                                                      - ระดับปฐมวัย

                                                                แข่งขันที่ เวทีหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                                สาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

                                                                    สาย B แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               สาย A แข่งขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                                               สาย B แข่งขันที่ พระวิหารทิศพระโลกนาถ มุขหน้า

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ หอประชุมสงฆ์ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส

การประกวดคัดไทย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษาแข่งขันที่ พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศเหนือ

เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “คาถาพัน”

 

เวลา ๑๐.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ทศพร”

เวลา ๑๓.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “หิมพานต์”

เวลา ๑๔.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “วนประเวศ”

เวลา ๑๕.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “จุลพน”

                            - ชมนิทรรศการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน

                                      - ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                  เวลา ๐๗.๐๐น.            - ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท

เวลา ๐๘.๓๐น.            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ เวทีหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส

การประกวดคัดลายมือ และคัดไทย

                                                      - ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

                                                               แข่งขันที่ พระเบียงพระอุโบสถด้านทิศเหนือ

                                            การประกวดวาดภาพระบายสี

                                                      -ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่  ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                                               และส่งผลงานได้ที่ พระมหาเจดีย์ทรงศรีสุริโยทัย

เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มัทรี”

เวลา ๑๐.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “สักบรรพ”

เวลา ๑๓.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มหาราช”

เวลา ๑๔.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ฉกษัตริย์”

เวลา ๑๕.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “กุมาร”

-          แสดงท่ารำฤๅษีดัดตนโดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

เวลา ๑๖.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “นครกัณฑ์”

         เวลา ๑๖.๓๐น.            ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”

          เวลา ๑๔.๐๐น.            ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา

          เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ผู้แทนพระองค์ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

                                        (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอรับ)

                                      - ผู้แทนพระองค์เข้าสู่ภายในตำหนักวาสุกรี

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดเครื่องสักการะพระอัฐิ-

                                        สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                                      - อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านประกาศสดุดี

                                         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล

                                       - พระราชาคณะให้ศีล จบ (เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง)

                                      - ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร แล้วกลับมานั่งที่เดิม

                                        (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์)

                                      - พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

                                      - ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ

                                      - คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ชนะเลิศ

                                        การประกวดวรรณกรรมและการแข่งขันประเภทต่างๆ เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษา

                                      - ผู้แทนพระองค์ลงนามในสมุดประจำตำหนักวาสุกรี

                                      - เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์

                                      - ผู้แทนพระองค์กลับ

 

                                                                                     

-----------------------------

หมายเหตุ            ๑. เทศน์มหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ

                       ๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 27/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม