HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

   


สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน
รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน
_____________________________

(รอบแรก)

ป.ธ.9 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ ( ชาญกลิ่นน้อย )

ป.ธ.8 จำนวน 1 รูป
1.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง

ป.ธ.7 จำนวน 2 รูป
1.พระมหาอุ้มเมือง อตฺถเมธี ( ใจคำ )
2.พระมหาปานจิ่ง มหาคมฺภีโร ( คำสอน )

ป.ธ.6 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาเฉลิมศักดิ์ ฐิตธมฺโม ( พันธุ์ )

ป.ธ.4 จำนวน 1 รูป
1.พระมหาวรเวช ปิยวณฺโณ ( แป๊ะวัฒนา )

ป.ธ.3 จำนวน 1 รูป
1.พระปัญญา ธนปญฺโญ ( บัวทอง )

ประโยค 1-2 จำนวน 2 รูป
1.สามเณรศุภวิชญ์ สินเอี่ยม
2.สามเณรรณรา ก่อเกิดวนา
_____________________________

และผู้ผ่านสอบรายวิชา
สำนักเรียนวัดพระเชตุพน จำนวน 14 รูป/ท่าน

ป.ธ.5 จำนวน 3 รูป
1.พระมหาพัชรพงศ์ กิตฺติภทฺโท ( ธรรมชาติ )
2.พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ( บุญแย้ม )
-ซ่อมวิชาแปลไทยเป็นมคธ
3.พระมหาวรวัฒน์ วรวฒฺโน ( เหมือยรินทร์ )
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

ป.ธ.4 จำนวน 2 รูป
1.พระมหานฤนาท อินฺทนาโถ ( เชื้อฮ้อ )
-ซ่อมวิชาแปลไทยเป็นมคธ
2.สามเณรพิชยุตม์ สินเอี่ยม
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

ป.ธ.3 จำนวน 3 รูป
1.พระคำภา กนฺตวณฺโณ ( ช่างชุบ )
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทยและวิชาสัมพันธ์ไทย
2.พระนิรุตจ์ ฐานุตฺตโร ( สุขประเสริฐ )
3.สามเณรปิฎก นิยมวงศ์
-ซ่อมวิชาสัมพันธ์

ประโยค 1-2 จำนวน 4 รูป
1.พระศรชัย รติโก ( มะลิจันทร์ )
2.สามเณรกฤติพงษ์ อรุณเดชาชัย
3.สามเณรโชคอำนวย บุรพจิตร์
4.สามเณรชวลิต คล้ายผึ้ง
-ซ่อมวิชาแปลมคธเป็นไทย

บาลีศึกษา 3 จำนวน 2 ท่าน
1.นางสาวบุญตา กิริยานันท์
2.นายณัฐเสกข์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
-ซ่อมวิชาสัมพันธ์ไทย

วันที่ 27/12/2561

พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561พิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา แก่นักเรียน ครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ให้โอกาสเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้  ในการนี้มี นายธนพล พรมสุวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วย

วันที่ 28/12/2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในเวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในโครงการปฏิบัติธรรม ณ พระระเบียงพระอุโบสถ (ทิศใต้) ฝั่งพุทธาวาส

____________________________

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดยมี พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ มีคอรส์ประจำทุกเดือน เดือนละ 7 วัน

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม จะมาเช้ากลับเย็น หรือพักค้างก็ได้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 05.00 น.ถึง 17.00 น. (สำหรับผู้ไป-กลับ) ส่วน ผู้พักค้าง เริ่ม 04.00 น. ถึง 21.00 น. (สำหรับผู้พักค้างต้องแจ้งจองที่ก่อน) ในแต่ละวันภาคบ่าย หลังสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จบ ผู้ปฏิบัติธรรม (โยคี) ผ่อนคลายอิริยาบถ ในการสดัปรับฟังการสาธยายธรรม และโอวาท จากพระเถระผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย

. . ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารเครื่องบริการ มีสถานพยาบาลเมื่อท่านป่วย อำนวยความสะดวกจอดรถฟรี ครูบาอาจารย์สอนชี้อย่างใส่ใจ.. โดย..คณะพระวิปัสสนาจารย์ ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

. . สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาให้ด้วย

ติดต่อสอบถาม พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.9 (หัวหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน) 084-176-5862

คุณแมน 061-662-9544 หรือ คุณประไพ 087-923-3859

วันที่ 28/12/2561

เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561เปิดรับสมัครเยาวชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561 
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสีประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม ถึง 8 เมษายน พ.ศ.2561

วันที่ 28/12/2561

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๖๐กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

"วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

-----------------------------

***ดาวน์โหลดรูปภาพผู้ที่ได้รับรางวัล ๑๑/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

***ประกาศสรุปผลประกวดการแข่ขัน ๑๐/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

***ประกาศผลสวดมนต์ ๐๙/๑๒/๒๕๖๐ คลิ๊ก

 

*** ดาวน์โหลด กำหนดการ,ระเบียนการ,ใบสมัครการแข่งขันต่างๆ***

... คลิ๊กที่นี้...

------------------------------------------------------

 

*** ดาวน์โหลด "หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม" ***

... คลิ๊กที่นี้...

-----------------------------

กำหนดการ

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”

วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

.................................

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           เวลา ๐๗.๐๐น.            ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท (หน้าพระวิหารทิศพระปัญจวัคคีย์)

          เวลา ๐๘.๔๙น.             - ประธานในพิธีถึงพระอุโบสถ

            - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

            - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                   - ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี

                                   - ประธานในพิธีเดินทางกลับ

                                   - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบคัดเลือก

                                                      - ระดับปฐมวัย

                                                                แข่งขันที่ เวทีหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                                สาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

                                                                    สาย B แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               สาย A แข่งขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                                               สาย B แข่งขันที่ พระวิหารทิศพระโลกนาถ มุขหน้า

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ หอประชุมสงฆ์ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส

การประกวดคัดไทย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษาแข่งขันที่ พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศเหนือ

เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “คาถาพัน”

 

เวลา ๑๐.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ทศพร”

เวลา ๑๓.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “หิมพานต์”

เวลา ๑๔.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “วนประเวศ”

เวลา ๑๕.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “จุลพน”

                            - ชมนิทรรศการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน

                                      - ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                  เวลา ๐๗.๐๐น.            - ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท

เวลา ๐๘.๓๐น.            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท

                                            การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ

                                                      - ระดับประถมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

          การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                                      - ระดับมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่ เวทีหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส

การประกวดคัดลายมือ และคัดไทย

                                                      - ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

                                                               แข่งขันที่ พระเบียงพระอุโบสถด้านทิศเหนือ

                                            การประกวดวาดภาพระบายสี

                                                      -ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

                                                               แข่งขันที่  ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                                               และส่งผลงานได้ที่ พระมหาเจดีย์ทรงศรีสุริโยทัย

เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มัทรี”

เวลา ๑๐.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “สักบรรพ”

เวลา ๑๓.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มหาราช”

เวลา ๑๔.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ฉกษัตริย์”

เวลา ๑๕.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “กุมาร”

-          แสดงท่ารำฤๅษีดัดตนโดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

เวลา ๑๖.๐๐น.            เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “นครกัณฑ์”

         เวลา ๑๖.๓๐น.            ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           เวลา ๐๙.๐๐น.            เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”

          เวลา ๑๔.๐๐น.            ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา

          เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ผู้แทนพระองค์ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

                                        (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอรับ)

                                      - ผู้แทนพระองค์เข้าสู่ภายในตำหนักวาสุกรี

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์จุดเครื่องสักการะพระอัฐิ-

                                        สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - กราบ

                                      - ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

                                      - อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านประกาศสดุดี

                                         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

                                      - เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล

                                       - พระราชาคณะให้ศีล จบ (เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง)

                                      - ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร แล้วกลับมานั่งที่เดิม

                                        (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์)

                                      - พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

                                      - ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ

                                      - คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ชนะเลิศ

                                        การประกวดวรรณกรรมและการแข่งขันประเภทต่างๆ เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษา

                                      - ผู้แทนพระองค์ลงนามในสมุดประจำตำหนักวาสุกรี

                                      - เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์

                                      - ผู้แทนพระองค์กลับ

 

                                                                                     

-----------------------------

หมายเหตุ            ๑. เทศน์มหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ

                       ๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 27/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม