HOME / Architecture / 四王宝塔

四王宝塔四王宝塔

西拉杰康大佛塔(Phra Maha Chedi Si Rajakarn)是四座分别纪念扎克里王朝前四位君主的大佛塔。佛塔四周围有白墙,墙上嵌有装饰彩色琉璃瓦的泰中风格护门。每座佛塔高42米,坐落在带有一个切口的底座之上,高耸的塔尖附有彩色镶嵌图案。盖有绿色瓦片的佛塔是纪念第一位国王的佛塔,其名字为司山碧查达彦大佛塔(Phra Maha Chedi Srisapethchadayan)。它的建造是为了装帕司山碧佛寺的破损佛像—一座从大城皇家带来的16米高站立佛像。第二座佛塔盖有白色瓦片,建于拉玛三世统治时期,用于纪念国王拉玛二世,命名为迪罗克撒玛空嘉尼散大佛塔(Phra Maha Chedi Dilok Thamakornkanithan)。盖有黄色瓦片的佛塔,名为穆尼布波利嘉恩大佛塔(Phra Maha Chedi Munibutborikharn),是为向佛祖表达敬意而建并被认为归国王拉玛三世所有,而装饰有深蓝色瓦片的佛塔则由国王拉玛四世建造。它以大城的西.素里育泰佛塔为模型建造,被命名为松帕素里育泰大佛塔(Phra Maha Chedi Song Phra Srisuriyothai)。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม