HOME / Inscription

卧佛寺的铭文卧佛寺铭文(จารึกวัดโพธิ์)

除了历史意义外,卧佛寺还是泰式不同学科知识的收藏之所。其收藏体现了泰式智慧和传统。形成于拉玛三世统治时期。国王让贤人和皇家学者审查各种诗歌、传统医学着作和药方,然后让人将这些美好的内容刻进石板,作为建筑周围和庙宇建筑的装饰。铭文一直作为全世界各行各业人民有用知识的来源。卧佛寺也因此被称为泰国第一所开放大学。2008 年,联合国教科文组织将卧佛寺列入其亚洲 / 太平洋世界遗产名录。2011 年铭文主体注册称为世界遗产。卧佛寺铭文完整记录了历史、完教、习俗和传统、文学、语言学、医学科学和谚语方面的知识。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม