HOME / Video / ฉันท์กล่อมช้างพัง และกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ฉันท์กล่อมช้างพัง และกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส


2837 VIEW | 16 ธ.ค. 63
watphoฉันท์กล่อมช้างพัง และกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
โดย อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ
....................................

เสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ ๒๓๐ ปี
วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคบ่ายเรื่องที่ ๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม