HOME / Video / จากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน

จากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน


2758 VIEW | 16 ธ.ค. 63
watphoจากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
....................................

เสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ ๒๓๐ ปี
วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคบ่ายเรื่องที่ ๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม