HOME / Video / ประวัติแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร

ประวัติแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร


2719 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “ประวัติและพัฒนาการการแพทย์แผนไทย”
โดย : อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม