HOME / Video / จักรวาลวิทยาในวัดโพธิ์ โดย : ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา

จักรวาลวิทยาในวัดโพธิ์ โดย : ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา


2754 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “จักรวาลวิทยาในวัดโพธิ์”
โดย : ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม