HOME / Video / พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง


2759 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์”
โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม