HOME / Video / วรรณคดีพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยในจารึกวัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน

วรรณคดีพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยในจารึกวัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน


2691 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “วรรณคดีพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทย ในจารึกวัดโพธิ์”
โดย : รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม