HOME / Video / เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ


2805 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง "เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์"
โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม