HOME / Video / ส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์ โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์

ส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์ โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์


2642 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoส่องศิลป์จีนสยาม ตามรอยเครื่องโต๊ะจีนวัดโพธิ์
โดย : อ.ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์
........................................
“เสวนาวิชาการ” เฉลิมฉลองโอกาส
“60 ปี งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม