HOME / Video / รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน รามเกียรติ์วัดโพธิ์

รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน รามเกียรติ์วัดโพธิ์


7099 VIEW | 20 มิ.ย. 62
watphoพิธีกร : อธิป เจริญชัยสกุลสุข / วิทยากร : อาจารย์ศานติ ภักดีคำ  อาจาย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ
พระอาจารย์ชัยพร ชินวโร พระวิทยากรฝ่ายทัศนศึกาษา วัดพระเชตุพน ออกอากาศ วันที่ 1 มิ.ย.62 ทาง TNNช่อง16