HOME / Video / การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


17859 VIEW | 30 พ.ย. 61
Watpho Channelวัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง

ความสำคัญของจารึกวัดโพธิ์ในฐานะมรดกความทรงจำของโลก

วิทยากร : ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร (SEAMEO SPAFA)

ประวัติการสถาปนาวัดโพธิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วัดโพธิ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๐ รัชกาล

วิทยากร : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

---------------------------------------------------------------

การเสวนาวิชาการ สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม