HOME / Video / การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


9219 VIEW | 30 พ.ย. 61
Watpho Channelวัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง

ความสำคัญของจารึกวัดโพธิ์ในฐานะมรดกความทรงจำของโลก

วิทยากร : ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร (SEAMEO SPAFA)

ประวัติการสถาปนาวัดโพธิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วัดโพธิ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๐ รัชกาล

วิทยากร : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

---------------------------------------------------------------

การเสวนาวิชาการ สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑