HOME / News / • พิธีประทานวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ •

• พิธีประทานวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ •


วันที่ 06/06/2566
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖
ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมโพธิวงศ์ ดร., พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. , พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.,พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. พร้อมพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม