HOME / Article

บทความ


วัดโพธิ์กับยูเนสโก

วัดโพธิ์กับยูเนสโก

วัดโพธิ์กับยูเนสโก
โดย..สาวิตรี สุวรรณสถิตย์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม และกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก

จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
บุคคลสำ คัญของโลก…
สู่จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำ แห่งโลก


สืบเนื่องจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นบุคคลสำ คัญ ของโลก ในวาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ครั้งนั้นยูเนสโกได้ร่วมกับรัฐบาล โดยสำ นักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (โครงสร้างหน่วยราชการใน ขณะนั้นยังไม่มีกระทรวงวัฒนธรรม) และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นรัตนกวี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นิทรรศการดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยสื่อ หลากหลาย อาทิ แผ่นภาพประกอบคำ บรรยาย การแสดงด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ วีดีโอเรื่อง มหารัตนกวี โดยบันทึกเทปจากการสัมภาษณ์ บุคคลต่างๆ จัดทำ เทปวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ และนำ เสนอหนังสือพระประวัติและพระนิพนธ์ที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มาจัดแสดงไว้ให้ผู้มา เที่ยวชมได้ศึกษาค้นคว้า ที่สำคัญนิทรรศการนี้ ได้หมุนเวียนไปจัดแสดงใน จังหวัดต่างๆ ตลอดปี ๒๕๓๓ ด้วย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระโอรส องค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับเจ้าจอม มารดาจุ้ย (ต่อมาเลื่อนเป็นท้าวทรงกันดาล) พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้า วาสุกรี ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๓๓ ต่อมาเมื่อ ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๒ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถ โปรดให้ทรง บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร (ต่อมา คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ โปรดให้พระองค์เจ้าวาสุกรีเสด็จไปประทับจำ พรรษาที่ วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ ส่วนพระองค์เจ้าฉัตรเสด็จไปประทับจำ พรรษา ที่วัดระฆังโฆสิตาราม

ครั้นพระชันษาครบผนวชก็ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในรัชกาล ที่ ๒ มีพระสมณฉายาว่า “สุวณฺณรํสี” ประทับจำ พรรษาต่อมา ณ วัดพระเชตุพน และทรงเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพนรัตน (แก้ว) อธิบดีสงฆ์ แห่งวัดพระเชตุพน ทรงศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ภาษาไทย ภาษามคธ วรรณคดีโบราณภาษาบาลี โบราณศาสตร์ โหราศาสตร์ และ เวทมนตร์อักขระ การลงเลขยันต์ต่างๆ ตำ ราพิไชยสงคราม โหราศาสตร์ ต่างๆ จนทรงเชี่ยวชาญแตกฉาน ครั้นเมื่อทรงผนวชเป็นพระภิกษุได้ ๓ พรรษา สมเด็จพระพนรัตน (แก้ว) ก็ถึงแก่มรณภาพ ในปีนั้น พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เสด็จพระราชดำ เนินไปถวาย ผ้าพระกฐินที่วัดพระเชตุพน ได้ทรงสถาปนาเป็นพระราชาคณะและโปรด ให้ทรงกรมเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ

ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรด ให้เป็นเจ้าคณะกลาง

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ โปรดให้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก เป็นกรมสมเด็จพระ ปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ฯ ให้ทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหา สังฆปริณายกทั่วพระราชอาณาเขต ต่อมาพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคชรา และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๙๖ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดให้สถาปนาพระอัฐิเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรส

งานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรสนั้น มีอยู่เป็นจำ นวนมาก ล้วนมีคุณค่าทางด้านอักษรศาสตร์ เช่น สรรพสิทธิคำฉันท์ สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ฉันท์วรรณพฤติ ฉันท์มาตราพฤติ ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตกระบวนพยุหยาตรา พระกฐินสถลมารคและชลมารค โคลงดั้นเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เป็นต้น

นับจากวันที่ยูเนสโกประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก เหตุการณ์ครั้งนั้นยัง คงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้ และในปี ๒๕๕๔ นี้ องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลก เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของคณะ กรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลกของ ยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร

จารึกวัดโพธิ์นี้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้ทำการศึกษารายละเอียด จัดประชุมในระดับชาติ ร่วมกับวัดโพธิ์เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดทำ เอกสารเสนอขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำแห่งโลก ระดับภูมิภาคก่อน เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ หลังจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรเสนอให้อยู่ในทะเบียนมรดก ความทรงจำแห่งโลก ระดับนานาชาติต่อไป จึงได้ดำ เนินการตามขั้นตอน จนสำ เร็จในปีนี้ 

โครงการว่าด้วยแผนงานของยูเนสโกด้านมรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นโครงการภายใต้โครงงานอนุรักษ์มรดกเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอยู่ใต้ แผนกการสื่อสารของยูเนสโก วัตถุประสงค์ของโครงการมรดกความทรงจำ แห่งโลก ก็เพื่อสงวนรักษา มรดกที่เป็นเอกสารหลักฐานสำ คัญของโลก ซึ่งเป็น เหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นความหลากหลายมั่งคั่งด้านภาษา ผู้คน และวัฒนธรรม อันประกอบกันเป็นความทรงจำ ของโลก และ ส่งเสริมให้มีการเข้าถึง เพื่อใช้ประโยชน์จากมรดกเอกสารหลักฐาน ของโลกให้กว้างขวางขึ้น

เกณฑ์การพิจารณามรดกความทรงจำ แห่งโลกคือ จะต้องมีความ สำคัญที่เชื่อมโยงกับยุคสมัย หรือห้วงเวลา และสถานที่ บุคคลหรือคณะ บุคคล และต้องมีความสำ คัญในด้านสังคมวัฒนธรรมในระดับสากล ที่ สำคัญคือต้องเป็นของแท้ที่สมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียว หาที่อื่นมาทดแทนไม่ได้ นอกจากนี้ ต้องมีแผนการสงวนรักษาและเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความ ทรงจำ แห่งโลกกำ หนดว่า ให้มีการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำ ทั้งใน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ของมรดกความทรงจำแต่ละรายการ

ในส่วนของประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก ระดับนานาชาติ แล้ว จำ นวน ๓ รายการ คือจารึกพ่อขุนรามคำ แหง เอกสารจดหมายเหตุการปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓ และจารึกวัดโพธิ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ของยูเนสโก คือ

– มีความเป็นสากลในเนื้อหาสาระที่สืบทอดมาแต่โบราณ เช่น เรื่อง พุทธศาสนา ตำ รายา การนวด และฤๅษีดัดตน
– มีความสมบูรณ์ และมีหนึ่งเดียวหาที่อื่นทดแทนไม่ได้
– เป็นของจริงแท้ มีประวัติโดยมีหนังสือสมุดไทยและจดหมายเหตุ ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน
– เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับบุคคลสำ คัญในประวัติศาสตร์ไทยและ บุคคลที่โลกยกย่อง
– มีการอนุรักษ์เนื้อหาสาระไว้ในเบื้องต้นแล้ว โดยได้มีการทำสำ เนา ข้อความจารึกไว้เป็นหลักฐานในหนังสือสมุดไทยเมื่อครั้งที่จารึก ลงบนแผ่นศิลา
– มีการจัดพิมพ์ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน แจกจ่ายเผยแพร่ ให้แก่หน่วยงานและผู้สนใจ
– มีการสำ รวจ บันทึกภาพ และจัดทำ ทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ พร้อม กับจำ แนกหมวดหมู่ จัดทำ ประวัติ ระบุความสำคัญด้านต่างๆ จัดทำ เป็นภาษาอังกฤษ เสนอไปยังคณะกรรมการมรดกความ ทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก
– มีแผนการอนุรักษ์และเผยแพร่ ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ดำ เนินการร่วมกับกรมศิลปากรและวัดโพธิ์

๏ วิชชาควรรักรู้        ฤๅขาด
อย่าหมิ่นศิลปศาสตร  ว่าน้อย
รู้จริงสิ่งเดียวอาจ      มีมั่ง
เลี้ยงชีพช้าอยู่ร้อย    ชั่วลื้อหลานเหลน ฯ

โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

19388 VIEW | 07/12/2561
วัดพระเชตุพน


จารึกวัดโพธิ์...เส้นทางสู่มรดก ความทรงจำ แห่งโลก

จารึกวัดโพธิ์...เส้นทางสู่มรดก ความทรงจำ แห่งโลก

จารึกวัดโพธิ์...เส้นทางสู่มรดก ความทรงจำ แห่งโลก
โดย..ประภาพร จันทรัศมี
นักวิเทศสัมพันธ์ชำ นาญการ สำ นักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ


   ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย เป็นศาสตร์ และศิลป์ที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณกาล จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โลกมาช้านาน และในปีนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลก (Memory of the World) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

   หากย้อนกลับไปเมื่อ ๑๙ ปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การยูเนสโก ได้ริเริ่มจัดตั้งแผนงานมรดกความทรงจำ แห่งโลก (Memory of the World) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดก ภูมิปัญญาของโลก ซึ่งเป็นเอกสารหรือวัตถุที่สะท้อนถึงความหลากหลาย ในด้านวัฒนธรรม และความคิดริเริ่มของมนุษยชาติ หรือข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยเชิญชวนให้ ประเทศสมาชิกของยูเนสโกจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก เพื่อพิจารณาสำ รวจและขึ้นทะเบียนมรดกความ ทรงจำของชาติที่ควรจะอนุรักษ์ สืบทอดเรียนรู้ และเผยแพร่ให้กว้างขวาง ในยุคของเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งหากมีมรดกความทรงจำ รายการใดมีคุณค่าควรแก่การขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้ดำ เนินการเสนอไปยังองค์การยูเนสโก เพื่อพิจารณาและประกาศ ขึ้นทะเบียนในระดับที่เหมาะสมต่อไป

  ในการนี้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ นักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แต่งตั้งคณะ กรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็น ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ หน้าที่พิจารณาสำ รวจและขึ้นทะเบียนมรดก ความทรงจำ ของชาติที่ควรจะอนุรักษ์ สืบทอดเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ สาธารณชน

   ผลจากการดำ เนินงานอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ได้พิจารณานำ เสนอมรดกความทรงจำ ของชาติให้องค์การยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำ ของโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับนานาชาติ จำ นวน ๔ รายการ ตามลำดับ ดังนี้

๑. จารึกพ่อขุนรามคำ แหง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลก ในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. จารึกวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. เอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. จารึกวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับ นานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

   ส่วนกระบวนการนำ เสนอจารึกวัดโพธิ์ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำ แห่งโลกนั้น คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ได้ดำ เนินการอย่างมีขั้นตอนมาโดยลำ ดับ เริ่มจากการประชุมพิจารณา ถึงคุณค่าและความสำคัญของจารึกวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในสรรพวิชา ต่างๆ ของบรรพชนไทย ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้จัดการสัมมนาเครือข่าย ระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๒ เรื่อง การเสนอจารึกวัดพระเชตุพน เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อระดมความรู้และข้อคิดเห็น ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุน จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง วัฒนธรรม

   ต่อมาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ได้ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และประมวลคุณค่าความสำคัญของจารึก วัดโพธิ์ พร้อมทั้งพิจารณานำ เสนอจารึกวัดโพธิ์ต่อองค์การยูเนสโก เพื่อขึ้น ทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

   ในเวลาต่อมา องค์การยูเนสโกได้จัดการประชุมคณะกรรมการของ ยูเนสโก แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก (UNESCO Memory of the World Committee for the Asia Pacific Regional - MOWCAP) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย มีมติรับรองจารึกวัดโพธิ์ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศกร อรรณนพพร) ได้ ร่วมกันถวายประกาศนียบัตรมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก แด่พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

   ต่อมาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ โลกได้ เล็งเห็นว่าเนื้อหาของจารึกวัดโพธิ์มีผลต่อมวลมนุษยชาติในวงกว้าง จึง พิจารณานำ เสนอจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลกในระดับ นานาชาติต่อไป และใน พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ โดยมี ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งกำ หนดให้มีการ ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อระดมความรู้และข้อคิดเห็นในการจัด ทำ แผนการอนุรักษ์และเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ตามหลักการอนุรักษ์สากล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณานำ เสนอกรอบดำ เนินงานต่อองค์การ ยูเนสโก เป็น ๔ กลุ่ม คือ

๑. การสำ รวจและจัดทำ ทะเบียนจารึกวัดโพธิ์
๒. การบันทึกข้อมูลทะเบียนเข้าสู่ระบบดิจิตอล
๓. การจัดทำแผนการอนุรักษ์จารึกวัดโพธิ์
๔. การเผยแพร่ข้อมูลจารึกวัดโพธิ์

   ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงาน ความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World Programme of UNESCO) ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร องค์การยูเนสโกได้มีมติรับรองให้ จารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลกในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

  จากการที่จารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศยกย่องเป็นมรดกความ ทรงจำ แห่งโลกครั้งนี้ ยังผลให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางในสังคมโลก ด้วยจารึกวัดโพธิ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บรรพชน ได้สร้างสรรค์ไว้ให้แก่ลูกหลาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ ให้คงอยู่เป็นมรดกความทรงจำ แห่งชาติและมรดกความทรงจำ แห่งโลก สืบไปในกาลเบื้องหน้า

23852 VIEW | 07/12/2561
วัดพระเชตุพน"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม