HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ถวายสักการะ

• คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ถวายสักการะ •

ค่ำวานนี้ (๒๒ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้คณะผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ประกอบด้วย พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส พระมหาจำเริญ เขมวีโร วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ รองประธานฯ พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพุทธาราม สวีเดน รองประธานฯ พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี วัดธัมมปทีป เบลเยี่ยม พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ผู้ช่วยเลขานุการฯ พระครูศรีธีรวิเทศ วัดพระธรรมกาย ปารีส พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.๙ วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ เลขานุการฯ พระมหาสุวรรณ ญาณธโร วัดพุทธบูชา ฝรั่งเศส เข้ากราบถวายสักการะและรับฟังโอวาทนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 23/03/2566

ประชุมคณะกรรมการโครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฉลองสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อสันติภาพ

• ประชุมคณะกรรมการโครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฉลองสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเพื่อสันติภาพ •

วานนี้ (๒๑ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานโครงการสร้างวัด พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธ์ อัครราชทูต ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวัดพระเชตุพน กรุงปารีส และผู้แทนสาธุชนไทยในกรุงปารีส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการ ณ สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบเลือกสถานที่ตั้ง ณ เมือง Breux-Jouy เขต Essonne ชานกรุงปารีส เป็นสถานที่ตั้งวัด และเห็นชอบมอบหมายให้พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ดำเนินการติดต่อประสานกับฝ่ายผู้ขาย และมอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทนายความที่ดิน (Notaire)
โดยสถานที่ตั้ง มีขนาดพื้นที่ ๒๓ ไร่ มีพื้นที่จอดรถ ๔๐๐ คัน มีความเงียบสงบ สัปปายะ มีความพร้อม เหมาะสมดีงามทุกประการ นับเป็นวันมงคลแห่งการสถาปนาตั้งวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

วันที่ 23/03/2566

ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

 ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพนานาชาติ ณ ฝรั่งเศส

วานนี้ (๒๑ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศ ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส โดยมี พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมผู้แทนสาธุชนไทย ถวายการต้อนรับ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ พื้นที่สำรวจสถานที่แห่งที่ ๒ เมือง Breux-Jouy ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 22/03/2566

ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพนานาชาติ ณ ฝรั่งเศส
วานนี้ (๒๐ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเทพวัชราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศ ศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส โดยมี พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. ประธานสงฆ์วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส และนายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูตไทย กรุงปารีส พร้อมผู้แทนสาธุชนไทย ถวายการต้อนรับ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) ณ พื้นที่สำรวจสถานที่แห่งที่ ๑ ณ เมือง Linas ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 

วันที่ 21/03/2566

ศาสนสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์

 
วันนี้ (๑๔ มี.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับถวายสักการะและปฏิสันถารต้อนรับ พระราชธรรมานุสิฐ Most Venerable Dr.Fazhao เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาถวายสักการะ และเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะกัลยาณมิตร และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะ ร่วมปฏิสันถารและรับรอง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

วันที่ 15/03/2566

ประชุมคณะทำงานบรรพชาสามเณร วัดพระเชตุพน

 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาให้ ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

การนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชราจารย์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน
ร่วมกับหัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกสาธารณกุศล
หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาค และคณะ

ร่วมดำเนินการประชุมหารือแนวทางรูปแบบ
การจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๒๒๒ ๗๘๓๑
๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕, ๐๘๕ ๑๒๐ ๐๑๓๑

วันที่ 13/03/2566

พิธีสมโภชหอพระกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เมตตาอนุโมทนาในการที่กระทรวงศึกษาธิการ

จัดพิธีสมโภชหอพระประจำกระทรวงศึกษาธิการ
และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐอนุสรณ์
ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีสมโภช และทำบุญตักบาตร

การนี้ อาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพน
จำนวน ๑๐ รูป และพระมหาเถราจารย์ พระเถรานุเถระ
จากพระอาราม และวัดต่างๆ รวมจำนวน ๑๐๘ รูป
เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์
และรับบิณฑบาต ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12/03/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม