HOME / Name

News and Events


"Junior Guide Project 2" at Wat Pho

"Junior Guide Project 2" at Wat Pho

โครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒" 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้จัดอบรม "ยุวมัคคุเทศก์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยการนำนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ๕๐ เขต จำนวน ๕๐ คนเข้าอบรมยุวมัคคุเทศก์ หลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง
เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญของแผ่นดินไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พระวิทยากรที่ได้เข้าร่วมให้การอบรมน้องๆเยาวชน ได้แก่ พระสุธีธรรมานุวัตร, พระมหากิตติศักดิ์, พระมหาอุดม, พระมหาสุวัฒน์,
พระมหาสมเกียรติ, พระมหามังกร, พระมหาบุญยอด, พระมหานพรัตน์, พระมหาสุริยา, พระวรวัฒน์, พระคมสันต์, และ สามเณรชัยพร เป็นต้น
โดยเนื้อหาที่จะทำการอบรมได้แก่ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ การได้รับรางวัลมรดกโลกจากยูเนสโก
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและวรรณกรรมต่างๆ 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม บรัษัทฯ ได้กำหนดให้ยุวมัคคุเทศก์ฝึกงาน เพื่อให้ฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์จิตอาสา
ช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยว ประจำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกมรดกทางวัฒนธรรม แผ่นดิน
และวัฒนธรรมของบรรพชน ตลอดจนการแสดงอัธยาศรัยไมตรีของเจ้าของบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนจะช่วยกันสืบสานต่อไป

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม