HOME / News / "Junior Guide Project 2" at Wat Pho

"Junior Guide Project 2" at Wat Pho


วันที่ 28/12/2561


"Junior Guide Project 2" at Wat Pho

โครงการฝึกงาน "ยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๒" 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้จัดอบรม "ยุวมัคคุเทศก์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยการนำนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจาก ๕๐ เขต จำนวน ๕๐ คนเข้าอบรมยุวมัคคุเทศก์ หลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง
เพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมนำเที่ยวสถานที่สำคัญของแผ่นดินไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พระวิทยากรที่ได้เข้าร่วมให้การอบรมน้องๆเยาวชน ได้แก่ พระสุธีธรรมานุวัตร, พระมหากิตติศักดิ์, พระมหาอุดม, พระมหาสุวัฒน์,
พระมหาสมเกียรติ, พระมหามังกร, พระมหาบุญยอด, พระมหานพรัตน์, พระมหาสุริยา, พระวรวัฒน์, พระคมสันต์, และ สามเณรชัยพร เป็นต้น
โดยเนื้อหาที่จะทำการอบรมได้แก่ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ การได้รับรางวัลมรดกโลกจากยูเนสโก
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและวรรณกรรมต่างๆ 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม บรัษัทฯ ได้กำหนดให้ยุวมัคคุเทศก์ฝึกงาน เพื่อให้ฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์จิตอาสา
ช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยว ประจำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกมรดกทางวัฒนธรรม แผ่นดิน
และวัฒนธรรมของบรรพชน ตลอดจนการแสดงอัธยาศรัยไมตรีของเจ้าของบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนจะช่วยกันสืบสานต่อไป


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม