HOME / News / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 14/02/2563


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศล แด่ 

พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๐ มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓

________________________

 

*ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ปี

-ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

-ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

-ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

-สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ

-รับจำนวนจำกัด

(ได้ผู้สมัครตามจำนวนแล้ว แจ้งปิดรับสมัคร 14 /02/62)

-ดาวน์โหลดใบสมัคร