HOME / News / 60 ปีงานกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

60 ปีงานกรมพระปรมานุชิตชิโนรส


วันที่ 23/12/2562


วัดโพธิ์ เตรียมจัดงาน ๖๐ ปี “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”
เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคมศกนี้

   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” พุทธศักราช ๒๕๖๒ The 60 th Prince Paramanujitjinoros Day BE 2562 ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นอธิบดีสงฆ์พระองค์ที่ ๒ และรัตนกวี          ของชาติ  โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓  และเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เสวนาวิชาการและกิจกรรมนำชมตำหนักวาสุกรี การประกวดการเล่านิทานประกอบการแสดง การแข่งขันต่อคำประพันธ์ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการออกร้านค้าชุมชน

  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส และได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่การจัดงานตลอดรัชกาล และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณสืบเนื่องในรัชกาลปัจุบัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาจุ้ย) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๓๓๓ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าวาสุกรี ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงเป็นปราชญ์ทั้งคดีโลกและคดีธรรม ได้ทรงพระนิพนธ์ ปฐมสมโพธิกถา ลิลิตตะเลงพ่าย สมุทรโฆษคำฉันท์ เวสสันดรชาดก และวรรณกรรมที่สำคัญอีกหลายเรื่องที่นับถือกันว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของไทยในด้านพระพุทธศาสนาและวรรณคดี ซึ่งที่ประทับอยู่ที่ตำหนักวาสุกรี ตั้งอยู่ภายในคณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่ง บรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่าน นับเป็น “บ้านกวี” และอนุสรณ์สถานที่น่าสนใจ  เต็มไปด้วยผลงานการสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าทางศิลปกรรมแบบต่างๆ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
 
  ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ครั้งใหญ่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกำกับการบูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมทรงพระนิพนธ์สรรพวิชาความรู้ต่างๆจารึกลงบนแผ่นศิลาประดับรายรอบภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไปไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์ และยังเป็นการรวบรวมรักษาภูมิปัญญาความรู้ของชาวสยามให้ดำรงอยู่สืบทอดต่อไปภายภาคหน้าด้วย

  งานนี้ เตรียมจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ตลอด ๓ วัน ๓ คืน นอกจากความเพลิดเพลินใจกับศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้ว ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”    ผู้ทรงเป็นปูชนียบุคคลของวงการคณะสงฆ์ไทย ร่วมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้แก่พระศาสนาและสังคมไทย เพื่อเป็นการจารึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของบุคคลสำคัญทางศาสนาอันเป็นมรดกของชาวไทยสู่การเป็นมรดกโลก


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม