HOME / News / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [27.03.2014]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [27.03.2014]


วันที่ 28/12/2561
ภาพบรรยากาศงาน (๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๗) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี