HOME / News / พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [18.04.2014]

พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [18.04.2014]


วันที่ 28/12/2561


วันลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗