TH | EN

ระเบียบการกิจกรรมการแข่งขันวันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วันที่ ๗,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ดาวน์โหลด   หนังสือนำ   ระเบียบการและใบสมัคร  กำหนดการ