TH | EN

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดพระเชตุพน [31.07.2015]

พิธีตักบาตรดอกไม้และการอธิฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์วัดพระเชตุพน
 
จำนวนพระภิกษุ  จำพรรษา ๑๔๗ รูป
 
จำนวนสามเณร   จำพรรษา  ๓๕  รูป
 
รวมพระภิกษุสามเณรจำพรรษาทั้งหมด ๑๘๒ รูป