TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์ [08.06.2015]

     เมื่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  นายกองค์กรนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยประธาน ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระเชตุพน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำชม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งของเมืองไทย