TH | EN

การประชุมร่วมเพื่ออนุรักษ์รูปปั้นฤาษีดัดตนรัชกาลที่ ๓ [25.06.2015]

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระอุดรคณารักษ์และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ได้รับมอบหมายจากพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ให้เข้าประชุมร่วมกับนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือร่วมกันเรื่องการอนุรักษ์รูปหล่อฤาษีดัดตน สมัยรัชกาลที่ ๓ จำนวน ๘๐ ท่า ณ ห้องประชุม หอสมุดว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน