TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์ [22.05.2015]

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน อาทิ ประวัติองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพน องค์ที่ ๒ ณ ตำหนักวาสุกรี หลังจากนั้นคณะ ก็ได้ไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเขามอและฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่สำคัญ  รวมถึงเข้านมัสการพระพุทธไสยาส ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความงดงามมาก สร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง