TH | EN

พระสงฆ์แห่งวัดชุนฝ่า เมืองคุนหมิง เยือนวัดโพธิ์ [12.05.2015]

ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมาจารย์ชุน ฝ่า เจ้าอาวาสวัดหยวนทง วัดเก่าสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า ๑,๒๐๐ ปี เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ที่มาประเทศไทยเพื่อเข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมประวัติศาลตร์และสถาปัตยกรรมของวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะศิษย์ชาวจีน